Wykonanie oraz dostawę materiałów szkoleniowych, biurowych i promocyjnych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zamówienie realizowane będzie w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
Dokumenty do pobrania:
Zapytanie cenowe
Modyfikacja Zapytania cenowego
Zapytanie cenowe obowiązujące od 18.05.2017 r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-05-29 14:37:03
Zmianę wprowadził:Helena Kraska