Dostawa produktów leczniczych i pasków testowych do pomiaru glukozy we krwi dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU DzUUE
WYJAŚNIENIA DO SIWZ
MODYFIKACJA SIWZ
MODYFIKACJA - FORMULARZ CENOWY
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU II DzUUE
WYJAŚNIENIA DO SIWZ II
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-09-27 12:35:23
Zmianę wprowadził:Marta Mariańska