ZP/75/2016 - Usługa wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych z nimi badań na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Wyjaśnienia treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Przedłużenie terminu składania ofert
Informacja o modyfikacji SIWZ
SIWZ po modyfikacji
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - zg. z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacja o unieważnieniu w pakiecie Nr 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-01-24 09:10:00
Zmianę wprowadził:Ewa Walkowiak – Dziubich