ZP/29/2017 Przygotowanie i przeprowadzenie autorskich szkoleń w zakresie chorób układu krążenia oraz chorób i zaburzeń psychicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ..................................................................................................................................................................................................................................... Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych).
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zg. z art. 92 Ustawy Pzp.
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-06-05 19:32:22
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek