ZP/67/2017 Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 2 (excel)
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (do wypełnienia poprzez narzędzie dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter)
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-04-05 11:59:12
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek