Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi posiada osobowość prawną i działa na podstawie:
  • Ustawy o z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 618
    z późn. zm.) i przepisów wydanych na mocy jej delegacji,
  • Statutu, nadanego przez Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
    Nr 547/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. z późn. zm.),
  • innych przepisów dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym w szczególności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Szpital jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej.

 

Ostatnia zmiana niniejszej podstrony została wykonana w dniu : środa 13 Lipiec 2016 - 14:05:39
Zmianę wprowadził: Agnieszka Kotynia