1. Szpital Kliniczny
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
  (ul. Czechosłowacka 8/10)
 • Oddział Zaburzeń Psychotycznych
 • Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych (ul. Czechosłowacka 8/10)
 • Oddział Zaburzeń Afektywnych
 • Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej (ul. Czechosłowacka 8/10)
 • Oddział Psychiatrii Młodzieżowej
 • Centrum Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej dla Młodzieży (ul. Bardowskiego 1)
 • Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży – Hostel
 • Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dorosłych – Hostel
 • Centrum Zdrowia Psychicznego (ul. Czechosłowacka 8/10)
 • Izba Przyjęć CZP
 • Oddział Psychiatryczny CZP
 • Zakład Medycyny Nuklearnej (ul. Czechosłowacka 8/10)
 • Pracownia Diagnostyki Radioizotopowej
 • Pracownia Ultrasonografii
 • Pracownia Mammografii
 • Pododdział Medycyny Nuklearnej
 • Pracownia Radiofarmacji
 • Pracownia Fizyczna
 • Pracownia Scyntygrafii w zakresie endokrynologii
 • Pracownia Terapii Radioizotopowej
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (ul. Pomorska 251)
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne CKD (Pomorska 251)
 • Medyczne Laboratorium Pediatryczne – Pracownie Specjalistyczne (Sporna 36/50)
 • Medyczne Laboratorium Genetyczne (Pomorska 251)
 • Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne (Pomorska 251)
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyki Immunologicznej z Pracownią Immunologii Transplantacyjnej (Pomorska 251)
 • Laboratorium Diagnostyki Endokrynologicznej (Pomorska 251)
 • Pracownia Wirusów Oddechowych
 • Inne komórki medycznej działalności szpitalnej
 • Izba Przyjęć Klinik Psychiatrii (ul. Czechosłowacka 8/10)
 • Pracownia EEG i EKG (ul. Czechosłowacka 8/10)
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
  – Zespół Chirurgii Jednego Dnia dla Dorosłych (ul. Pomorska 251)
 • Blok Operacyjny (ul. Pomorska 251)
 • Zakład Kontroli Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej (ul. Czechosłowacka 8/10)
 • Oddział Jednodniowych Procedur Alergologicznych (ul. Pomorska 251)
 • Apteka Szpitala (ul. Czechosłowacka 8/10)
 • Oddział Dzienny Neurologiczny (ul. Pomorska 251)
 • Oddział Urologiczny (ul. Pomorska 251)
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej – Zespół Chirurgii Jednego Dnia dla Dzieci (ul. Pomorska 251)

 

 1. Zespół Ambulatoriów
 • Oddziały Dzienne Klinik Psychiatrycznych (ul. Czechosłowacka 8/10)
 • Pododdział Dzienny Zaburzeń Psychotycznych
 • Pododdział Dzienny Psychiatrii Wieku Podeszłego
 • Pododdział Dzienny Zaburzeń Afektywnych
 • Pododdział Dzienny Zaburzeń Lękowych
 • Pododdział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej
 • Pododdział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci (ul. Czechosłowacka 8/10)
 • Pododdział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci (ul. Bardowskiego 1)
 • Pododdział Dzienny Psychiatrii Młodzieżowej
 • Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży (ul. Bardowskiego 1)
 • Oddział Dzienny dla Dorosłych CZP (ul. Czechosłowacka 8/10)
 • Zakład Chirurgii Stomatologicznej (ul. Pomorska 251)
 • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
 • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej (ul. Pomorska 251)
 • Poradnia Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
 • Zakład Ortodoncji (ul. Pomorska 251)
 • Poradnia Ortodoncji
 • Zakład Stomatologii Ogólnej (ul. Pomorska 251)
 • I Poradnia Stomatologii Ogólnej
 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
 • Centrum Implantologii Stomatologicznej
 • Poradnia Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
 • Zakład Protetyki Stomatologicznej (ul. Pomorska 251)
 • I Poradnia Protetyki Stomatologicznej
 • Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego (ul. Pomorska 251)
 • Poradnia Stomatologii Dziecięcej
 • Zakład Stomatologii Zachowawczej (ul. Pomorska 251)
 • Poradnia Stomatologii Zachowawczej
 • Zakład Endodoncji (ul. Pomorska 251)
 • I Poradnia Endodoncji
 • II Poradnia Endodoncji
 • Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych
  (ul. Pomorska 251 – CKD, ul. Bardowskiego 1)
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży
  • Pomorska 251
  • Bardowskiego 1
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  • Pomorska 251
  • Bardowskiego 1
 • Poradnia Terapii Rodzin
  • Pomorska 251
  • Bardowskiego 1
 • Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) (ul. Pomorska 251)
 • Poradnia Psychogeriatrii
  • Pomorska 251
 • Poradnia Leczenia Nerwic
  • Pomorska 251
  • Bardowskiego 1
 • Poradnia Psychologiczna
  • Pomorska 251
  • Bardowskiego 1
 • Centrum Poradni Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego CZP (ul. Pomorska 251)
 • Zespół Leczenia Środowiskowego CZP (ul. Pomorska 251)
 • Klinika Immunologii i Alergii (ul. Pomorska 251)
 • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii
 • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii dla Dzieci
 • Poradnia Immunologii Klinicznej
 • Zespół Pracowni Diagnostyki Immunologicznej
 • Poradnia Immunotransplantologii Klinicznej
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Zakład Medycyny Zapobiegawczej (ul. Pomorska 251)
 • Poradnia Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych
 • Centrum Medycyny Sportowej
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
 • Zakład Genetyki Klinicznej (ul. Pomorska 251)
 • Poradnia Genetyki Klinicznej
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Pracownia Ultrasonografii
 • Poradnia Logopedyczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju
 • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju
 • Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci
 • Punkt Pobrań Materiałów do Badań
 • Poradnia Urologiczna
 • Ogólnopolskie Centrum Cukrzyc Monogenowych

– Centralne Laboratorium Genetyki Cukrzycy

– Poradnia Diabetogenetyki i Chorób Monogenowych

 • Centrum Chorób Rzadkich i Wad Wrodzonych
 • Centrum Genetycznej i Obrazowej Diagnostyki Prenatalnej i Ginekologicznej
 • Poradnia Chorób Rzadkich i Diabetogenetyki dla Dzieci i Młodzieży
 • Filie stomatologiczne
 • Filia w Bełchatowie (ul. Św. Barbary 1)

– Poradnia Stomatologii Ogólnej

– Poradnia Stomatologii Dziecięcej

– Poradnia Ortodoncji

– Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

– Poradnia Periodontologii

– Poradnia Protetyki

 • Filia w Skierniewicach (ul. Lelewela 5)

– Poradnia Stomatologii Ogólnej

– Poradnia Stomatologii Dziecięcej

– Poradnia Ortodoncji

– Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

– Poradnia Periodontologii

– Poradnia Protetyki

 • Inne komórki medycznej działalności ambulatoryjnej
 • II Poradnia Stomatologii Ogólnej z Izbą Przyjęć (ul. Pomorska 251)
 • II Poradnia Protetyki Stomatologicznej (ul. Pomorska 251)
 • Pracownia Techniki Dentystycznej (ul. Pomorska 251)
 • Poradnia Medycyny Nuklearnej (ul. Czechosłowacka 8/10)
 • Ośrodek Psychodermatologii i Medycyny Estetycznej (ul. Pomorska 251)
  • Poradnia Dermatologiczna
 • Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego (ul. Czechosłowacka 8/10)
 • Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe
 • Poradnia Neurologiczna (ul. Pomorska 251)

 

Zakład Patomorfologii (ul. Pomorska 251)

 

CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNE (CKD)

 

 1. Szpital CKD
 • Uniwersyteckie Centrum Chorób Serca im. dr S. Sterlinga
 • Klinika Kardiologii
 • Klinika Kardiochirurgii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej

– Oddział Chirurgii Naczyniowej

 • Klinika Kardiologii Interwencyjnej

– Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

 • Zespół Pracowni Kardiologii Inwazyjnej

– Pracownia Angiografii i Hemodynamiki

– Blok Zabiegowy z Pracownią Elektrofizjologii Inwazyjnej i Pracownią Wszczepiania Rozruszników Serca

 • Klinika Elektrokardiologii

– Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny

 • Uniwersyteckie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego
 • Klinika Ortopedii

– Pododdział Ortopedii Dziecięcej

 • Klinika Rehabilitacji Medycznej

– Pododdział Rehabilitacji Medycznej dla Dzieci

 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej

– Pododdział Neurologiczny

 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
 • Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Pododdział Toksykologii
 • Izba Przyjęć
 • Blok Operacyjny
 • Dział Farmacji Szpitalnej CKD
 • Bank Krwi (współpraca z Medycznym Laboratorium Diagnostycznym CKD)
 • Punkt Pobrań
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
 • Pracownia USG
 • Pracownia RTG
 • Pracownia Radiologii i Ultrasonografii Zabiegowej
 • Centralna Sterylizatornia
 • Klinika Endokrynologii

– Pododdział Endokrynologii.

 

 1. Zespół poradni specjalistycznych CKD

 

PORADNIE

 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dorosłych
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dorosłych
 • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
 • Dział Fizjoterapii dla Dorosłych
 • Dział Fizjoterapii dla Dzieci
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • Poradnia Leczenia Osteoporozy
 • Poradnia Kardiochirurgiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Stacja Dializ
 • Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
 • Poradnia Preluksacyjna
 • Poradnia Anestezjologiczna
 • Poradnia Internistyczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Andrologii i Endokrynologii Płodności
 • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
 • Poradnia Wad Serca
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Hematologiczna
 • Poradnia Chorób Rzadkich dla Dorosłych

 

PRACOWNIE

 • Pracownia Echokardiografii I (Kl. Kardiologii)
 • Pracownia Echokardiografii II (Kl. Kardiochirurgii)
 • Pracownia Testów Pochyleniowych (Kl. Kardiologii)
 • Pracownia Prób Wysiłkowych
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia Endoskopii
 • Pracownia USG i Biopsji Tarczycy (Poradnia Endokrynologiczna)

 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE IM. Dr. L. RYDYGIERA

 1. Szpital
 • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
 • Oddział Neonatologiczny
 • Dział Anestezjologii
 • Izba Przyjęć
 • Blok Operacyjny
 • Sala Porodowa
 • Dział Farmacji Szpitalnej

 

 1. Zespół Ambulatoriów
 • Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Szkoła Rodzenia
 • Poradnia Laktacyjna
 • Bank Krwi
 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej – USG

 

Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 31 marca 2021, 13:54