• Dyrektor jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Szpitala oraz reprezentującym Szpital na zewnątrz.
 • Do kompetencji Dyrektora należą sprawy niezastrzeżone przepisami prawa dla innych organów.
 • Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność.
 • Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.
 • Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
  • organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych Szpitala,
  • należyta gospodarka mieniem własnym lub przekazanym Szpitalowi do użytkowania,
  • prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  • nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala,
  • należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Szpitala,
  • współpraca z organizacjami związkowymi i zawodowymi działającymi na terenie Szpitala.

Funkcję Dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pełni dr n. med. Monika Domarecka.

Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 11 września 2018, 14:40