Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Uczelni oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 • Przedstawianie Rektorowi i Senatowi Uczelni wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją Szpitala oraz rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Szpitala.
 • przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku,
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • regulaminu organizacyjnego Szpitala.
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
 • opiniowanie wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
 • wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie i statucie.

W skład Rady Społecznej wchodzą:

1. Przewodniczący:

 • prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek – Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2. Członkowie:

 • dr n. med. Elżbieta Małkiewicz – przedstawiciel Ministra Zdrowia,
 • Krystyna Rogowska – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,
 • Dorota Łuczyńska – przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego,
 • Elżbieta Figas-Kubica – przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi,
 • Anna Manes – przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi,
 • Elżbieta Jankowska – przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Małgorzata Ochman – przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Zdzisław Szymor – Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Marek Śniegucki – Przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Krzysztof Tworus – Przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 11 września 2018, 15:58