Dla odwiedzających – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zasady odwiedzin pacjentów w Szpitalu i udzielania informacji o stanie zdrowia – psychiatria –

Zasady odwiedzin pacjentów w Szpitalu

PREFEROWANE GODZINY ODWIEDZIN: 10:00 –20:00

Zaleca się aby odwiedziny odbywały się w preferowanych godzinach, jeżeli mają miejsce po preferowanych godzinach należy uzgodnić to z lekarzem dyżurnym lub ordynatorem.

Osoby odwiedzające prosimy o:

  • pozostawienie okrycia wierzchniego w szatni,
  • kulturalne zachowanie się podczas odwiedzin,
  • nie wnoszenie i nie spożywanie na terenie Szpitala napojów alkoholowych, obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
  • nie siadanie na łóżku chorego.

Personel Szpitala ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, odurzonych narkotykami albo naruszającym
w sposób rażący w/w obowiązki.

Informacja o zasadach odwiedzin i preferowanych godzinach znajduje się
w widocznych miejscach każdego oddziału (tablice informacyjne, drzwi wejściowe)
w Izbie Przyjęć i portierni.

W Szpitalu możliwy jest telefoniczny kontakt z pacjentem:

Nazwa Oddziału

Nr telefonu

Oddział Zaburzeń Afektywnych „A”

(0-42) 803-67-53

Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego „P”

(0-42) 803-84-32

Oddział Zaburzeń Psychotycznych „S”

(0-42) 803-68-20

Oddział Psychiatrii Młodzieżowej „M”

(0-42) 803-68-21

Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny „D-O”

(0-42) 803-66-95

– Do Szpitala nie wolno wnosić: alkoholu, leków, środków psychoaktywnych, przedmiotów ostrych oraz nie wolno filmować ani fotografować.

– W Szpitalu obowiązuje zakaz palenia.

– W uzasadnionych przypadkach lekarze mogą ograniczyć odwiedziny u pacjentów.

– W przypadku zagrożeń epidemiologicznych odwiedziny pacjentów mogą ulec zawieszeniu na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego.

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentów

– Informacje mogą być udzielane przez lekarza prowadzącego lub Ordynatora lub Kierownika Oddziału po uzyskaniu zgody pacjenta.

– Pielęgniarki mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej po uzyskaniu zgody pacjenta.

– Nie udzielamy informacji o stanie zdrowia pacjentów przez telefon.