Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest nowoczesną placówką wykonującą zarówno podstawowe badania laboratoryjne, jak i szereg badań specjalistycznych dla oddziałów szpitala, poradni specjalistycznych oraz poradni zakładowej. Ponadto DDL współpracuje zarówno z publicznymi jak i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz indywidualnymi lekarzami prowadzącymi praktyki prywatne, realizuje zlecenia pacjentów zgłaszających się na badania z własnej inicjatywy oraz bierze udział  w projektach naukowych i badawczych. Personel Działu Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w szkoleniach kadr medycznych poprzez organizację praktyk dla studentów łódzkich uczelni, prowadzenie specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej i współudział  w organizowaniu staży i kursów specjalistycznych. Laboratoria DDL spełniają wszystkie standardy dysponując wyszkoloną kadrą i nowoczesną technologią oznaczeń. Wszystkie badania diagnostyczne poddawane są codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Laboratoria CSK UM uczestniczą również w sprawdzianach zewnętrznych krajowych i zagranicznych, odnawiając stale wymagane certyfikaty. Posiadamy także, działając w ramach Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii UM w Łodzi, Certyfikat ISO 9001.

W skład Działu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą następujące Laboratoria:

 • Laboratorium Analiz Lekarskich Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, tel.: 42 675 72 22 – nr wpisu na listę Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych: 1415

Pracownie diagnostyczne Laboratorium Analiz Lekarskich wykonują podstawowe analizy z zakresu chemii klinicznej, hematologii klinicznej, analityki ogólnej oraz monitorowanie stężenia leków w surowicy.

 • Zespół Pracowni Diagnostyki Immunologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, tel.: (42 675 73 88, 675 73 90)* – nr wpisu na listę Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych: 1418

Pracownie diagnostyczne: Immunologii Transplantacyjnej, Immunoserologii, Immunoreumatologii, Biologii Molekularnej wykonują badania z zakresu: diagnostyki zaburzeń odporności, diagnostyki chorób reumatycznych, diagnostyki chorób tkanki łącznej, diagnostyki chorób autoimmunologicznych, diagnostyki endokrynologicznej, diagnostyki chorób alergicznych oraz oznaczanie antygenów transplantacyjnych.

 • Pracownia Mikrobiologiczna Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, (tel.: 42 675 73 13)* – nr wpisu na listę Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych: 1417

Pracownia świadczy usługi z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej. Kierownik Pracowni Mikrobiologicznej aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu Kontroli Zakażeń Zakładowych CSK IS UM oraz Zespołu ds. Szpitalnej Polityki Antybiotykowej.

 

Personel Działu Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Ø Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej

dr n. med. Anna Piłat

diagnosta laboratoryjny, specjalizacja drugiego stopnia z diagnostyki laboratoryjnej.

 • Ø Zastępca Kierownika, Kierownik ds. Jakości

mgr Alina Prylińska

diagnosta laboratoryjny, specjalizacja drugiego stopnia z diagnostyki laboratoryjnej.

 • Ø 6 diagnostów laboratoryjnych (w tym 2 osoby ze specjalizacją z mikrobiologii)
 • Ø 6 techników analityki medycznej

Personel Laboratorium stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych oraz zjazdach i zebraniach Towarzystw Naukowych.

 Urządzenia, sprzęt medyczny:

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej CSK IS UM dysponuje nowoczesną, zaawansowaną pod względem technologicznym aparaturą z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, posiadającą odpowiednie certyfikaty.

Podstawowe aparaty analityczne to:

 • analizator hematologiczny: 5-Diff SYSMEX XS-1000i
 • analizator biochemiczny – DIRUI CS 400
 • jonoselektywny analizator elektrodowy (ISE) sodu, potasu i litu – Rapidchem 754
 • analizator koagulologiczny Fibry Timer BFT II
 • refraktometryczny paskowy miernik parametrów moczu – URISYS 1100
 • system elektroforezy zautomatyzowanej HELENA BioSciences
 • mikoskopy, wirówki, destylator, zamrażarki, lodówki i drobny sprzęt laboratoryjny

Aparatura do diagnostyki specjalistycznej:

 • nefelometr BN PROSPEC
 • mikroskop fluorescencyjny – OLYMPUS -z systemem komputerowym i możliwością wykonania fotografii barwnej
 • analizatory immunochemiczne ARCHITECT i1000SR i Uni CAP 100
 • zestaw do automatycznej izolacji DNA – DUPLICA PREP
 • wieloparametrowy system fluorescencyjno-laserowego odczytu na mikrosferach – LUMINEX
 • termocykler TProfessional Basic
 • zestaw do elektroforezy SUBDNA
 • zestaw do wizualizacji żeli – GellX IMager
 • aparat EUROBLOTMASTER – do oznaczania przeciwciał oraz paneli alergologicznych metodą immunoblot

Osiągnięcia:

Działająca w strukturach Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Immunologii Transplantacyjnej należy do najstarszych w Polsce. W roku 1996 roku, jako pierwsza w makroregionie łódzkim, rozpoczęła typowanie HLA u dawców narządowych, testy cross – match i badania wirusologiczne dla zespołu prof. Janusza Strzelczyka, wykonującego przeszczepy narządowe w USK – 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

Pracownia posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na testowanie próbek do badań oraz testowanie komórek tkanek i narządów  w rozumieniu art. 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów i ściśle współpracuje z Ośrodkiem Dawców Szpiku przy Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii CSK IS UM. W roku 2012 – w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie pozyskiwania niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej przebadano 800 potencjalnych dawców. Ponadto, w ramach umowy z Centrum Organoizacyjno-Koordynacyjnym „Poltransplant, w Pracowni wykonywane są badania antygenów HLA u pacjentów oczekujących na przeszczep nerki (lub nerki i trzustki) znajdujących się na KLB.

Nagrody, tytuły, pełnione funkcje:

Pracownicy Działu Diagnostyki Laboratoryjnej związani są z działalnością Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego. Kierownik DDL – dr n. med. Anna Piłat – wchodzi w skład Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Jest autorką i współautorką kilku prac i doniesień zjazdowych z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej, alergologii i immunologii W roku 2012 otrzymała Dyplom wzorowego diagnosty laboratoryjnego przyznany przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Dr n. med. Anna Piłat i mgr Alina Prylińska prowadzą specjalizacje diagnostów z laboratoryjnej diagnostyki medycznej.