E-zdrowie w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do świadczeń medycznych

programy regionalne

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne
Działanie IV.2: E-usługi publiczne
oraz ze środków budżetu państwa

Nr projektu: WND-RPLD.04.02.00-00-031/10

Celem realizacji projektu było zapewnienie mieszkańcom Łodzi i regionu łódzkiego dostępu do nowoczesnych, przyjaznych użytkownikom narzędzi – tzw. e-usług – wykorzystujących możliwości nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze ochronie zdrowia. Umożliwiają one wygodniejsze niż do tej pory korzystanie ze świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital, zwiększając tym samym dostępność do nich, a także przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego.

W ramach projektu w Szpitalu:

wykonano rozbudowę Szpitalnego Systemu Informatycznego Eskulap o nowe moduły i funkcjonalności, umożliwiające m.in. elektroniczną wymianę danych pomiędzy poszczególnymi oddziałami, poradniami, pracowniami diagnostycznymi i laboratoryjnymi Szpitala,
uruchomiono elektroniczną rejestrację pacjentów oraz umożliwiono zdalny odbiów wyników badań wykonanych w Szpitalu,
uruchomiono system przetwarzania i archiwizacji danych obrazowych, umożliwiający przekazywanie pacjentom pełnych danych dotyczących wykonanych badań scyntygraficznych, a docelowo także elektroniczną wymianę tych danych z innymi placówkami medycznymi,
uruchomiono dwa interaktywne portale dla pacjentów Klinik Psychiatrii Szpitala, wspomagające procesy diagnostyki i leczenia
rozbudowano infrastrukturę informatyczną Szpitala – zakupiono serwer, stacje robocze, wykonano nowe połączenia sieciowe w obiektach Szpitala.

Wartość zrealizowanego projektu: 832 531,21 zł
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 659 194,95 zł

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dn. 9 grudnia 2010 r.
Okres realizacji projektu: styczeń – grudzień 2011 r.