Telefon: 42 675 72 20

 

Izba Przyjęć Klinik Psychiatrycznych świadczy usługi całodobowo, we wszystkie dni tygodnia w zakresie kwalifikacji do leczenia szpitalnego.

Warunki przyjęcia do Klinik Psychiatrycznych:
– Pacjent zgłaszający się do leczenia szpitalnego powinien posiadać skierowanie do szpitala.
– O kolejności przyjęć decyduje data zgłoszenia i stan zdrowia pacjenta.
– W stanach nagłych bezpośrednio zagrażających życiu pacjent zgłasza się bez skierowania. Lekarz dyżurny, po przeprowadzeniu badania, podejmuje decyzję o przyjęciu do leczenia stacjonarnego lub o braku wskazań do hospitalizacji.  W przypadku  braku  miejsca  w oddziale, do którego ma być przyjęty pacjent, lekarz dyżurny izby przyjęć wpisuje pacjenta w listę oczekujących, a w stanach bezpośredniego zagrożenia życia uzgadnia przyjęcie pacjenta w innym Szpitalu.

Procedury udzielanych świadczeń prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z aktami wykonawczymi oraz ustawę o działalności leczniczej.

Niezbędne dokumenty:
Dokument ze zdjęciem i numerem PESEL: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport albo aktualna legitymacja szkolna w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.
Dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA, przebywającej w Polsce czasowo: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ.