Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
tel. 42 201 42 60, 42 201 42 65, 42 201 42 66

Adres poczty elektronicznej: kitk@umed.lodz.pl

ZESPÓŁ KLINIKI

Kierownik Kliniki
prof. dr hab.n.med. Marzenna ZielińskaZastępca Kierownika
dr n. med. Włodzimierz KoniarekAsystenci
dr n. med. Barbara Szaruga
dr n. med. Anna Ledakowicz-Polak

Rezydenci
lek. med. Beata Goleniewska
lek. med. Karolina Supeł
lek. med. Izabela Plesiewicz
lek. med. Michał Kacprzak
lek. med. Agata Salska
lek. med. Michał Dziuba
lek. med. Jarosław Goszczyński

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Izabela Galczak

Działalność dydaktyczna

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej (KITK) jest jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi. Asystenci Kliniki prowadzą zajęcia kliniczne z zakresu kardiologii ze studentami kierunku lekarskiego oraz ze studentami ratownictwa medycznego. W Klinice realizowane są prace dyplomowe (na studiach I i II stopnia) oraz prowadzone są studia doktoranckie.

Działalność lecznicza

W swej codziennej działalności jednostka współpracuje przede wszystkim z Zakładem Kardiologii Inwazyjnej prowadzonym przez prof. nadzw. med. Krzysztofa Chiżyńskiego i dr hab. med. Michała Kidawę.
W Klinice hospitalizowani są głównie chorzy przyjmowani w trybie nagłym. Należą do nich m.in. chorzy z ostrym zespołem wieńcowym, z ostrą niewydolnością serca, z zatorowością płucną oraz z zaburzeniami rytmu i/lub przewodzenia. Zdecydowana większość chorych z ostrym zespołem wieńcowym jest leczona interwencyjnie za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Chorzy, o ile tego wymagają, są zabezpieczani kontrapulsacją wewnątrzaortalną, czasową sztuczną stymulacją serca czy też prowadzeni na oddechu zastępczym.
Zespoły: lekarski i pielęgniarski są przygotowane do prowadzenia hemofiltracji u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca. Lekarze pracujący na oddziale swobodnie operują techniką echokardiograficzną.

Ze względu na profil kliniczny pacjentów Klinika ściśle współpracuje z pozostałymi klinikami Katedry: Kliniką Kardiochirurgii, Kliniką Elektrokardiologii i Kliniką Kardiologii.

Działalność naukowa

Zainteresowanie naukowe zespołu skupia się przede wszystkim na problemach współczesnej kardiologii stanów nagłych. Obecnie prowadzone są badania nad:

  • wartością rokowniczą osoczowych markerów niewydolności nerek u chorych kwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego choroby wieńcowej
  • zapobieganiem nefropatii pokontrastowej u chorych poddanych koronarografii z powodu ostrego zespołu wieńcowego
  • znaczeniem rokowniczym podwyższonego poziomu mieloperoksydazy u chorych z ostrym zespołem wieńcowym
  • zależnością pomiędzy poziomem witaminy D3 a obrazem klinicznym chorych z ostrym zespołem wieńcowym

poszukiwaniem markerów rokowniczych u chorych we wstrząsie kardiogennym w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego.