Centrum Medycyny Sportowej

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Pomorska 251
92-213 Łódź (budynek A-3; Ł-1, poziom „0”)
Telefon: 42 675-74-71

Zakres działalności

Działalność medyczna

Centrum Medycyny Sportowej prowadzi badania sportowców w celu wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu. Porada specjalistyczna „orzecznictwo sportowo-lekarskie” jest realizowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla dzieci i młodzieży uprawiających sport do ukończenia 21. roku życia oraz dla zawodników pomiędzy 21.
a 23. rokiem życia. Badania zawodników wszystkich dyscyplin sportu, bez względu na wiek, w tym osób powyżej 23. roku życia, wykonywane są również na zasadach komercyjnych.
Orzecznictwo sportowo – lekarskie dla zawodników prowadzone jest zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia oraz zaleceniami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej;

Działalność dydaktyczna

Centrum Medycyny Sportowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest jednostką posiadająca akredytację Ministra Zdrowia w dziedzinie medycyny sportowej. Prowadzi ono kształcenie podyplomowe lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny sportowej w Polsce.

W Centrum Medycyny Sportowej odbywa się również kształcenie przeddyplomowe studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi następujących kierunków: lekarski, zdrowie publiczne, dietetyka, fizjoterapia;

  • Kierownik Centrum Medycyny Sportowej – prof. dr hab. n. med. Anna Jegier – specjalista Sprzęt

Osiągnięcia naukowe

Pracownicy Centrum Medycyny Sportowej Centralnego Szpitala Klinicznego są w przeważającej części pracownikami jednostek naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Zakładu Medycyny Sportowej, Zakładu Medycyny Zapobiegawczej oraz Kliniki Geriatrii. Posiadają stopnie naukowe doktora nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk medycznych i tytuły profesora. Są oni autorami wielu prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz wielokrotnymi laureatami nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wchodzą w skład redakcyjnych rad naukowych dużej liczby czasopism o zasięgu międzynarodowym. Są promotorami wielu zakończonych przewodów doktorskich
i wielokrotnie pełnili funkcje recenzentów przewodów doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora. Są członkami z wyboru międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych, posiadają doświadczenie w organizacji życia naukowego w kraju i za granicą. Są członkami zespołów ekspertów w Narodowym Centrum Nauki oraz  koordynatorami i realizatorami licznych projektów badawczych.

Osiągnięcia dydaktyczne

Centrum Medycyny Sportowej jest jednostką posiadającą akredytację Ministra Zdrowia i prowadzi kształcenie podyplomowe dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny sportowej oraz organizuje  kursy  specjalizacyjne wymagane w programie specjalizacji: kurs „Kardiologii sportowej” oraz „Kurs wprowadzający do medycyny sportowej”.

Pracownicy Centrum Medycyny Sportowej Centralnego Szpitala Klinicznego prowadzą zajęcia dydaktyczne w ramach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy, magistrów zdrowia publicznego, fizjoterapeutów i dietetyków. Są autorami i współautorami wielu podręczników z zakresu medycyny sportowej i medycyny zapobiegawczej oraz wielokrotnymi laureatami nagród dydaktycznych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Osiągnięcia lecznicze

Pracownicy Centrum Medycyny Sportowej Centralnego Szpitala UM w Łodzi są specjalistami w zakresie dziedzin medycyny, które są wymagane do udzielania porad w zakresie medycyny sportowej: specjalistami medycyny sportowej, chorób wewnętrznych, kardiologii oraz rehabilitacji medycznej.

Tytuły, pełnione funkcje naukowe, społeczne poza Szpitalem

Kierownik Centrum Medycyny Sportowej prof. dr hab. n. med. Anna Jegier pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny sportowej dla województwa łódzkiego. Jest członkiem z wyboru Zarządu Europejskiej Federacji Towarzystw Medycyny Sportowej (European Federation of Sports Medicine Associations). W latach 2005- 2013 pełniła funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, a obecnie jest członkiem Zarządu Głównego tego Towarzystwa. W latach 2006- 2012 była członkiem Zarządu Sekcji Fizjologii Wysiłku Fizycznego przekształconej w sekcję Badań Podstawowych i Stosowanych Wysiłku Fizycznego  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (The Exercise Physiology Section/ Exercise, Basic and Translational Research Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation European Society of Cardiology). W latach 2008- 2017 członkini Rady Naukowej Instytutu Sportu w  Warszawie oraz Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie 2002-2017.

Dr n. med. Katarzyna Szmigielska jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej i Przewodniczącą Komitetu ds. Wykluczeń Terapeutycznych Komisji
ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie obecnie przekształconej w  Polską Agencję Antydopingową przy Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Lek. Paweł Mrozek i dr hab. Magdalena Kwaśniewska są członkami Komitetu ds. Wykluczeń Terapeutycznych Komisji ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie obecnie przekształconej w  Polską Agencję Antydopingową przy Ministerstwie Sportu i Turystyki.