Klinika Elektrokardiologii

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Katedry Kardiologii Interwencyjnej i Elektrokardiologii  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
tel. +42 201 43 60; fax. +42 201 43 61;
Gabinet Lekarski +42 201 43 69;
Dyżurka pielęgniarek  tel. 42 201 43 63

Adres poczty elektronicznej: elektrokardiologia.ckd@csk.umed.pl
Strona Internetowa Kliniki: http://www.elektrokardiologia.umed.pl/

W Poradni Kardiologii i Kardiochirurgii działają pracownie:

 • Pracownia Kontroli Rozruszników
 • Pracownia Kontroli Kardiowerterów-Defibrylatorów
 • Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca

 

ZESPÓŁ KLINIKI

Kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Prof. Nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz

Zastępca Kierownika

dr  hab. n. med. Prof. Nadzw.. Iwona Cygankiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa

dr n. med. mgr Kinga Spławska
 

PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII INWAZYJNEJ oraz PRACOWNIA WSZCZEPIANIA ROZRUSZNIKÓW SERCA

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

Kierownik Pracowni: dr  hab. n. med. Paweł Ptaszyński

Koordynator bloku zabiegowego: dr n. med. Krzysztof Kaczmarek

Pielęgniarka Koordynująca: Monika Kępa-Wolińska

 

PRACOWNIA ELEKTROKARDIOLOGII NIEINWAZYJNEJ I TELEMEDYCYNY

(badania Holtera EKG, Holtera RR)
tel. 42 201 42 55;  42 201 43 64

Kierownik Pracowni: dr  hab. n. med. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz

Struktura i zakres działalności

Klinika Elektrokardiologii diagnozuje i leczy pacjentów zagrożonych nagłym zgonem sercowym oraz pacjentów z zaburzeniami rytmu i przewodzenia kwalifikowanych zarówno do leczenia zabiegowego (implantacje rozruszników serca, implantacje automatycznych kardiowerterów-defibrylatorów, ablacje), jak też farmakologicznego.

Zagadnieniami będącymi w kręgu szczególnych zainteresowań pracowników Kliniki są m.in.:

 1. nowoczesna elektrokardiologia w diagnostyce i leczeniu pacjentów niewydolnością serca (NS) zagrożonych nagłym zgonem sercowym (NZS) w tym: ocena ryzyka nagłego zgonu sercowego, elektroterapia w zapobieganiu nagłych zgonów sercowych (implantowane kardiowertery-defibrylatory, ablacje)
 2. niewydolność  serca – diagnostyka nieinwazyjna i metody leczenia ze szczególnym uwzględnieniem elektroterapii serca;
 3. optymalizacja stymulacji resynchronizującej
 4. tele-monitoring w stymulatorach i defibrylatorach serca
 5. nieinwazyjne elektrokardiograficzne wskaźniki oceny ryzyka nagłego zgonu sercowego (zmienność rytmu serca, turbulencja rytmu serca, dynamika repolaryzacji, TWA )

Struktura Kliniki przedstawia obecnie się następująco:

 1. Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Ablacji. Działalność Pracowni obejmuje wykonywanie pełnego spektrum zabiegów ablacji, zarówno metodą klasyczną, jak i z użyciem systemów elektroanatomicznych CARTO, RHYTHMIA oraz systemu do krioablacji.
 1. Pracownia Implantacji Stymulatorów i Defibrylatorów Serca. Działalność Pracowni obejmuje wykonywanie:
  1. implantacji stymulatorów serca
  2. implantacji stymulatorów resynchronizujących
  3. implantacja kardiowerterów – defibrylatorów serca
 1. Pracownia Kontroli Stymulatorów i Defibrylatorów Serca. Działalność Pracowni obejmuje:
  1. kontrole pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych z wszczepialnymi urządzeniami do elektroterapii serca
 1. Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny (w skład Pracowni wchodzą następujące pracownie: EKG, 24-godzinnego monitorowania EKG i ciśnienia metodą  Holtera, Prób Wysiłkowych, Spiroergometrii, Telemonitoringu). Działalność Pracowni obejmuje:
  1. badania holterowskie – ocena arytmii i zaburzeń przewodzenia oraz ocena prawidłowości stymulacji u chorych po implantacji rozruszników, ICD i CRT.
  2. ocena nieinwazyjnych elektrokardiograficznych wskaźników ryzyka nagłego zgonu sercowego oraz ocena stabilizacji rytmu komór u chorych z migotaniem przedsionków w ramach badań naukowych.
  3. próby wysiłkowe u chorych kwalifikowanych do koronarografii oraz badania w trakcie obserwacji odległej u chorych po zabiegach rewaskularyzacji.
 2. Pracownia Badań Układu Autonomicznego – Pracownia prowadzi badania z zakresu funkcji i roli układu autonomicznego u pacjentów z chorobami układu krążenia. Pracowania wyposażona jest w ultrasonograf z funkcją badania serca i naczyń, cyfrowe elektrokardiografy oraz system ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego i akcji serca.

 

Sukcesy Kliniki Elektrokardiologii:

 • Zespół Kliniki Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierowany przez prof. Jerzego Krzysztofa Wranicza z alokacją  w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM   w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 przeprowadził wiele nowatorskich zabiegów.
 • W lutym 2014 r przeprowadzono serię innowacyjnych zabiegów elektrofizjologicznych: ablację ujść żył płucnych u chorych z migotaniem przedsionków przy użyciu systemu nMARQ .
 • System ten jest wykorzystywany jedynie w wysoce wyspecjalizowanych ośrodkach w Europie, ten w Łodzi jest trzecim w kraju.
 • We  wrześniu 2014 r. wykonano pierwszą w Polsce implantację podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD).
 • W grudniu 2014r wykonano pierwsze w województwie łódzkim zabiegi wprowadzenia miniaturowych rejestratorów zdarzeń (Reveal Linq firmy Medtronic).
 • W sierpniu 2015 r. w wykonano pierwszy w Polsce zabieg  implantacji układu modulującego kurczliwość serca (Optimizer IVs) firmy Impulse Dynamics.
 • We wrześniu 2015 r.  wszczepiono stymulator nerwu błędnego. Łódź jest drugim, po Wrocławiu, miastem w Polsce, w którym wykonano taki zabieg.
 • W wrześniu 2015 wprowadzono nowe oprogramowanie wspomagające system  mapowania elektroanatomicznego CARTO  CONFIDENCE. Pozwala ono na mapowanie wysokiej rozdzielczości, co umożliwia wykonywanie bardzo skomplikowanych zabiegów ablacji w krótszym czasie.
 • W czerwcu 2016 r. wykonano innowacyjny zabieg wszczepienia bezprzewodowego rozrusznika serca MICRA. Był to pierwszy zabieg tego typu w regionie łódzkim. Klinika Elektrokardiologii UM w Łodzi jest czwartym ośrodkiem w Polsce, w którym wszczepiono bezprzewodowy rozrusznik serca.
 • Kierownik Kliniki Elektrokardiologii jest założycielem i koordynatorem Regionalnego Programu Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym „NIE POZWÓLMY CHOREMU UMRZEĆ PO RAZ DRUGI”.
 • Program został wdrożony w X 2010r. i  jest pierwszym w Polsce programem zapobiegania nagłym zgonom sercowym w ramach tzw. profilaktyki wtórnej i  zapewnia całościową wysokospecjalistyczną opiekę kardiologiczną dla mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego.
 • Od 01.10.2010 do 2016 r.  ponad 1000 pacjentów miało wykonane zabiegi elektroterapii w naszym województwie z powodu bezpośredniego zagrożenia życia w ramach programu „Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi”.

Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny

Przejdź