Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Katedry Kardiologii Interwencyjnej  i Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
tel. 42 201 42 60 , 42 201 42 65, 42 201 42 66, 42 201 42 67

Adres poczty elektronicznej: kitk@umed.lodz.pl

 

ZESPÓŁ KLINIKI

Kierownik kliniki
prof. dr hab.n.med. Marzenna Zielińska 

 

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Izabela Galczak

Działalność dydaktyczna

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej (KITK) jest jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi. Asystenci Kliniki prowadzą zajęcia kliniczne z zakresu kardiologii ze studentami kierunku lekarskiego oraz ze studentami ratownictwa medycznego i dietetyki. W Klinice realizowane są prace dyplomowe (na studiach I i II stopnia) oraz prowadzone są studia doktoranckie.

Działalność lecznicza

W swej codziennej działalności jednostka współpracuje przede wszystkim z Pracownią Angiografii i Hemodynamiki. W Klinice hospitalizowani są głównie chorzy przyjmowani w trybie nagłym. Należą do nich m.in. chorzy z ostrym zespołem wieńcowym, ostrą niewydolnością serca, zatorowością płucną, zaburzeniami rytmu i/lub przewodzenia. Zdecydowana większość chorych z ostrym zespołem wieńcowym jest leczona interwencyjnie za pomocą przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Klinika dysponuje szerokimi możliwościami diagnostyczno-terapeutycznymi, w tym:

 • przezskórnym wspomaganiem lewej komory serca urządzeniem Impella oraz kontrapulsacją wewnątrzaortalną
 • systemem automatycznej kompresji klatki piersiowej LUCAS2
 • nieinwazyjną i inwazyjną wentylacją mechaniczną
 • czasową stymulacją serca
 • ciągłą terapią nerkozastępczą
 • nieinwazyjnym pomiarem parametrów hemodynamicznych urządzeniem ICON
 • systemem monitorowania elektrokardiograficznego metodą Holter
 • 24 – godzinnym automatycznym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi (ABPM)
 • echokardiografią przezklatkową, przezprzełykową i obciążeniową
 • telemonitoringiem kardiologicznym
 • bieżnią do prób wysiłkowych

Działalność naukowa

Zainteresowanie naukowe zespołu skupia się przede wszystkim na problemach współczesnej kardiologii stanów nagłych. Obecnie prowadzone są badania nad:

 • wartością rokowniczą osoczowych markerów niewydolności nerek u chorych kwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego choroby wieńcowej
 • zapobieganiem nefropatii pokontrastowej u chorych poddanych koronarografii z powodu ostrego zespołu wieńcowego
 • wartością rokowniczą hartowania przez niedokrwienie
 • znaczeniem rokowniczym podwyższonego poziomu mieloperoksydazy u chorych z ostrym zespołem wieńcowym
 • zależnością pomiędzy poziomem witaminy d3 a obrazem klinicznym chorych z ostrym zespołem wieńcowym
 • poszukiwaniem markerów rokowniczych u chorych we wstrząsie kardiogennym w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego
 • wartością diagnostyczną ultrasonografii płuc w zatorowości płucnej

Pracownia Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej

Przejdź

Pracownia Holterowska

Przejdź

Pracownia Echokardiografii Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Przejdź

Pracownia Prób Wysiłkowych

Przejdź

Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej

Przejdź

Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Przejdź

Pracownia Angiografii i Hemodynamiki

Przejdź