Zakład Kontroli Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej

wt, 2018-10-16 Joanna Barden

Kierownik:                 Anna Płachcińska, prof. nadzw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, fizyk medyczny,

 Zakres działalności medycznej

Zakład zajmuje się optymalizacją protokołów badań radioizotopowych, a także ochroną radiologiczną pacjentów oraz osób zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące. Optymalizacja protokołów badań radioizotopowych dotyczy w szczególności protokołów rekonstrukcji badań techniką tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT), także z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia korekt przy zastosowaniu badania rentgenowskiej tomografii komputerowej, w którą wyposażone są gamma kamery znajdujące się na wspólnym terenie Zakładu Medycyny Nuklearnej oraz Zakładu Kontroli Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej. Uzyskiwane na tej podstawie informacje są przenoszone na praktyczny grunt poprzez zastosowanie ich w badaniach przeprowadzanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, poprawiając tym samym skuteczność diagnostyczną tych badań.

Zakres działalności dydaktycznej

Nauczyciele akademiccy Zakładu prowadzą wykłady, seminaria i ćwiczenia z medycyny nuklearnej i ochrony radiologicznej dla studentów polsko- i  anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego oraz  Kierunku Elektroradiologii Wydziału Biotechnologii i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego.

Zakład prowadzi także szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta dla osób zatrudnionych w placówkach medycyny nuklearnej, wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18. lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich  rodzajów ekspozycji medycznej oraz kursy z ochrony radiologicznej do specjalizacji z medycyny nuklearnej dla lekarzy.

Personel Zakładu:

 W Zakładzie zatrudnieni są  specjaliści fizyki medycznej

Lekarz, specjalista medycyny nuklearnej

Inspektor ochrony radiologicznej.

Urządzenia i sprzęt medyczny

Ze względu na wspólną lokalizację Zakład korzysta ze sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Zakładu Medycyny Nuklearnej

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

Od wielu lat w Zakładzie prowadzone są badania zmierzające do optymalizacji możliwości diagnostycznych technik medyczno-nuklearnych oraz ograniczenia narażenia radiacyjnego pacjentów.

Obecnie trwają prace nad optymalizacją metodyki badania scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego. Wyniki tych badań zastały wykorzystane w trzech rozprawach doktorskich oraz licznych publikacjach.

Pracownicy Zakładu otrzymali nagrodę Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących przydatności diagnostycznej badanego w Zakładzie radiofarmaceutyku oraz kilka nagród naukowych i dydaktycznych Rektora Uniwersytetu Medycznego.

Dwóch pracowników Zakładu to autorzy rozdziałów w podręcznikach, ostatnio w Wielkiej Internie i Nowoczesnej medycynie Nuklearnej.

Ponadto, pracownicy Zakładu brali udział w uruchomieniu dwóch nowych specjalności medycznych: fizyki medycznej i radiofarmacji.

Przynależność do towarzystw naukowych

Kierownik Zakładu od 2010 r. przewodniczy Sekcji Fizyki przy Polskim Towarzystwie Medycyny Nuklearnej,  jest członkiem Komitetu Fizyki Medycznej Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN oraz  Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.  Pracownicy Zakładu są członkami Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej oraz biorą czynny udział w pracach Łódzkiego Oddziału tego towarzystwa.