Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci Ośrodka Pediatrycznego
Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Sala wybudzeń-przyjęcie dziecka po znieczuleniu - Sporna

 

 

Działalność lecznicza:

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci jest integralną częścią Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będącego za razem wieloprofilowym szpitalem dla dzieci w tym regionalnym centrum onkologii dziecięcej. Jesteśmy również ośrodkiem referencyjnym opieki III stopnia nad noworodkiem. Oddział pracuje w trybie ciągłym, całodobowym. Rocznie na 13 stanowiskach leczonych jest od 200 do 250 dzieci w wieku od 0 do 18 lat, w tym aktualnie noworodki stanowią około 40-50%, niemowlęta 15-25% a dzieci z innych grup wiekowych około 40-45%. W naszym oddziale ratujemy życie przeszło 90% hospitalizowanych dzieci. Rocznie wykonujemy około 5000 znieczuleń do zabiegów leczniczych i diagnostycznych chirurgicznych, urologicznych, naczyniowych, okulistycznych, onkologicznych, laryngologicznych i gastroenterologicznych, w tym noworodki stanowią około 1% dzieci.

W oddziale intensywnej terapii leczone są dzieci z powodu niewydolności co najmniej jednego układu ważnego dla życia, najczęściej jest to układ oddechowy.

U noworodków we wszystkich grupach wiekowych począwszy od noworodków ze skrajnie niską  masą urodzeniową do noworodków donoszonych dominuje ostra lub przewlekła niewydolność oddechowa. Przyczyną niewydolności oddechowej są najczęściej: niedojrzałość płuc, zapalenie płuc,  zamartwica czy bronchodysplazja oskrzelowo-płucna. Oprócz noworodków ze schorzeniami układu oddechowego leczone są również noworodki z wrodzonymi wadami oraz z wrodzonymi i nabytymi infekcjami.

Uogólnione zakażenie (posocznica, wstrząs septyczny) jest we wszystkich grupach wiekowych (od noworodka do osoby młodocianej) najczęstszą przyczyna niewydolności wielonarządowej, wymagającej zastosowania wielospecjalistycznego sprzętu medycznego.

W oddziale leczenia wymagają dzieci w stanie zagrożenia życia lub wstrząsu z powodu różnorodnych innych przyczyn, między innymi takich jak zachłyśnięcie, zapalenie, alergia, po ciężkich oparzeniach, po urazach wielonarządowych, po zatruciach, utonięciu czy po rozległych zabiegach operacyjnych, szczególnie onkologicznych czy dzieci oparzonych.

Oddział intensywnej terapii od wielu lat jest oparciem dla dzieci nieuleczalnie chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową wymagających ustabilizowania w okresie kryzysu zdrowia będących pod opieką Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci oraz innych organizacji pożytku publicznego opiekujących się dziećmi nie tylko z terenu województwa łódzkiego.

Znieczulenia wykonywane są w trybie planowym i ratunkowym na 5 salach operacyjnych Klinik Chirurgii i Onkologii, Otolaryngologii, Okulistyki, a także poza salami operacyjnymi w Klinikach Gastroenterologii i Alergologii, Hematologii, Onkologii i Pediatrii, Kardiologii i Reumatologii, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, jak również poza szpitalem w Zakładzie Medycyny Nuklearnej do badań scyntygraficznych oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Centrum Onkologii dla Dorosłych do zabiegów radioterapii.

Lekarze anestezjolodzy wykonują w znieczuleniu ogólnym i miejscowym implantacje cewników permanentnych do żył centralnych, najczęściej u dzieci z chorobą nowotworową i z chorobami krwi leczonych w regionalnym centrum onkologii dziecięcej naszego szpitala.

Leczenie okołooperacyjne bólu ostrego a także bólu przewlekłego zgodnie ze standardami medycznymi przyczyniło się do przyznania naszemu szpitalowi tytułu „Szpital wolny od bólu”.

Lekarze i pielęgniarki zatrudnieni w naszym oddziale dyżurują w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego zarówno w zespołach specjalistycznych „R” dla dorosłych, jak i dla noworodków. Swoją postawą wnoszą wkład w podnoszenie stanu zdrowia mieszkańców Łodzi, jak również w opiekę nad noworodkiem nie tylko w regionie łódzkim.

Podczas leczenia i pielęgnacji staramy się prowadzić partnerskie relacje z rodzicami dzieci okazując wiele zrozumienia, serdeczności i oparcia a kiedy stan ogólny się poprawi nierzadko jesteśmy pierwszymi nauczycielami z zakresu pielęgnacji i żywienia.

 

Działalność naukowo-dydaktyczna:

Działalność naukowa oddziału skupia się głównie wokół niewydolności oddechowej dzieci i metod jej leczenia, zapobiegania i leczenia zakażeń, kaniulacji naczyń a także znieczuleń dzieci, w tym metodą całkowitego znieczulenia dożylnego czy znieczuleń przewodowych. W ciągu ostatnich 20 lat w oddziale powstała 1 habilitacja, 7 doktoratów i wiele prac licencjackich i magisterskich.

Siedmiu lekarzy na etatach uniwersyteckich wraz z pozostałą kadrą lekarsko-pielęgniarską prowadzą zajęcia z zakresu intensywnej terapii i anestezjologii a także resuscytacji noworodków
i dzieci dla studentów różnych wydziałów Uniwersytetu Medycznego, w tym IV roku Wydziału Lekarskiego, II roku Ratownictwa Medycznego i dla Wydziału Nauki o Zdrowiu, dla pielęgniarek
i położnych. W oddziale prowadzone jest szkolenie podyplomowe dla lekarzy i pielęgniarek do specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii i pediatrii z województwa łódzkiego
i z innych regionów kraju.

 

Personel

Zespół OITiA - Sporna

Lekarze:

W oddziale zatrudnionych jest 15 lekarzy, 8 na umowę o pracę oraz 7 współpracujących, wspierających w ramach umów cywilno-prawnych. 12 z nich posiada specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii, 2 specjalizację z pediatrii, 1 specjalizację pierwszego stopnia z anestezjologii. 7 lekarzy posiada podwójną specjalizację (z pediatrii – 3, z anestezjologii – 1, z toksykologii klinicznej – 1, z interny – 1, z neonatologii – 1). Jeden lekarz posiada tytuł doktora habilitowanego, 7 lekarzy posiada tytuł doktora nauk medycznych, 3 jest w trakcie otwartych przewodów doktorskich. 2 lekarzy posiada dodatkowe wykształcenie. Kierownikiem oddziału jest Pani doktor Wanda Siemiątkowska-Stengert (zastępca Kierownika Prof. Andrzeja Piotrowskiego w latach 1988-2014), a jej zastępcą lekarz medycyny dr Viktor Brzózka.

Lekarze zatrudnieni na umowę o pracę

(tytuł, imię i nazwisko)

Posiadana specjalizacja, dodatkowe wykształcenie
1. Dr n med. Szymon Bernas Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Specjalista Toksykologii Klinicznej
2. Lek. med. Dr Viktor Brzózka Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3. Lek. med. Krzysztof Ebner Specjalista Pediatrii. Lekarz Anestezjolog i Intensywny Terapeuta
4. Dr n med. Patrycja Grochocińska Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
5. Dr n med. Wanda Siemiątkowska-Stengert Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Specjalista Pediatrii

 

6. Lek. med. Piotr K. Stengert Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Lekarz Pediatra.  Mgr filozofii.
7. Dr n med. Renata Szmigielska Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
8. Dr n med. Dawid Wiszniewski Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 

Lekarze wspierający zatrudnieni na umowy cywilno-prawne

(tytuł, imię i nazwisko)

Posiadana specjalizacja i dodatkowe wykształcenie
. Lek. med. Adam Czech Lekarz Anestezjolog i Intensywny Terapeuta
2. Lek. med. Krzysztof  K. Mirkiewicz Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3. Lek med. Konrad Kostrzewski Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Specjalista Chorób Wewnętrznych.
4. Dr hab. n med. Izabela Pongowska Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
5. Dr n med. Joanna Tume Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Lekarz Pediatra
6. Lek. med. Mariusz Wacławski Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
7. Dr n med. Jarosław Wilkowski Specjalista Pediatrii. Specjalista Neonatologii. Mgr inżynier fizyki.

 

Pielęgniarki:

W oddziale intensywnej terapii i anestezjologii zatrudnione są 52 pielęgniarki i położne (48 pielęgniarek i 4 położne) z podziałem na oddział intensywnej terapii (32 pielęgniarki i 4 położne) i na blok operacyjny i salę wybudzeń (16 pielęgniarek). Wśród pielęgniarek jedna osoba posiada tytuł doktora nauk medycznych i magistra pielęgniarstwa (Pani Magda Mazerant), 16 tytuł magistra pielęgniarstwa, 5 licencjat z pielęgniarstwa, 10 posiada specjalizację z anestezjologii i intensywnej opieki, 5 z pielęgniarstwa pediatrycznego, 2 z neonatologii, a 1 pielęgniarka specjalizację
z pielęgniarstwa epidemiologicznego. Aktualnie 7 pielęgniarek jest w trakcie specjalizacji (4 – z pediatrii, 3 – z anestezjologii i intensywnej opieki).

Dwie pielęgniarki zostały wyróżnione w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. III miejsce w konkursie ogólnopolskim Pielęgniarka Roku 2015 zajęła Pani
mgr Marzena Slendak, a I miejsce w okręgu łódzkim Pielęgniarka Roku 2016 Pani mgr Joanna Czerwińska..

Pielęgniarką oddziałową oddziału intensywnej terapii jest Pani mgr Marzena Slendak, zastępczynią Pani Jolanta Kołkowska, natomiast pielęgniarką oddziałową pielęgniarek anestezjologicznych jest Pani Iwona Rojek.

 

Pozostały personel:

Sekretarka: Marlena Czeszek (od 2010 roku)

Salowe: 7 pań o różnym stażu pracy

Dezynfektor – Monika Nowak (od 2017 roku)

 

Historia oddziału

Zabieg fototerapii u noworodka-wcześniaka - SpornaOddział Anestezjologii i Intensywnej Pomocy Medycznej powstał w oparciu o zespół lekarsko – pielęgniarski zatrudniony na salach operacyjnych Klinik Chirurgii i Laryngologii Instytutu Pediatrii oraz 2 boksy wydzielone w Oddziale VIII. Pierwszym kierownikiem był dr Lech Gestenberger, a pierwszą pielęgniarką oddziałową Pani Teresa Owczarek. Aktualna lokalizacja Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (II skrzydło szpitala, I piętro) została wyznaczona w 1975 roku. Początkowo oddział liczył 14 łóżek znajdujących się w oddzielnych boksach, z których 6 miało zabezpieczać potrzeby dzieci laryngologicznych. W kolejnych latach przeprowadzono 2 gruntowne remonty. Stworzono 13 stanowisk intensywnej terapii dla dzieci od 0 do 18 lat, mieszczących się w 9 boksach oraz pomieszczenia pomocnicze, takie jak gabinet zabiegowy, gdzie przygotowuje się leki i zestawy do żywienia pozajelitowego i 4 pomieszczenia magazynowo-sprzętowe.
W 1980 roku zespół oddziału brał udział w operacjach kardiochirurgicznych u 20 dzieci przeprowadzonych przez doktora Matiusa Barnarda, kardiochirurga
z Afryki południowej (starszy brat dr Christiana Barnarda, autora pierwszego przeszczepu serca na świecie) wraz z międzynarodowym zespołem lekarzy.

Od końca lat osiemdziesiątych XX wieku po początek drugiej dekady XXI wieku dokonał się przeogromny postęp w zakresie leczenia dzieci w stanie zagrożenia życia. Umieralność ogólna dzieci w oddziale zmniejszyła się z około 45% do poniżej 10%. W roku 2014 leczyliśmy 225 dzieci, 6,5% zmarło.
W omawianym okresie noworodki stanowiły 80% dzieci hospitalizowanych w oddziale, który od początku swej działalności brał udział w podniesieniu poziomu opieki nad noworodkiem w regionie łódzkim.

Z końcem lat dziewięćdziesiątych  XX wieku oddział stał się również miejscem leczenia przewlekle chorych dzieci z niewydolnością oddechową, stając się zarazem częścią opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi, szpitalnym ogniwem hospitalizacji domowej. Pierwszego chłopca z rdzeniowym zanikiem mięśni typu pierwszego wypisaliśmy z respiratorem do domu w dniu 28.05.1998 roku.

Poniższa tabela ilustruje nazwiska osób, które kierowały oddziałem a kolejne 2 tabele dotyczą pielęgniarek oddziałowych z uwzględnieniem podziału obowiązków.

Lata Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii
1972-1973 Dr Lech Gestenberger
1976-1979 Dr n med. Barbara Koziorowska
1979-1980 Dr n med. Maria Zgliczyńska
1981-1987 Dr n med. Jerzy Jeske
1988-2014 Prof. dr hab. Andrzej Piotrowski
Od 2014 Dr n med. Wanda Siemiątkowska-Stengert
Lata Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
1972 – 1979 Piel. dypl. Teresa Owczarek
1979 – 1983 Piel. dypl. Ewa Świerczyńska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału
Intensywnej Terapii
1983 – 2017 Piel. dypl. Ewa Opacka
Od 2017 Mgr. piel. Marzena Slendak

 

Lata Pielęgniarka Oddziałowa
pielęgniarek anestezjologicznych
1999 – 2013 Piel. dypl. Halina Ogrodowczyk
Od 2014 Piel. dypl. Lic. Iwona Rojek

Pracę administracyjną oddziału wspierała przez wiele lat sekretarka Pani Renata Milczarek (1982-2010).

W swojej 45 letniej działalności (1972-2017) w oddziale uratowano życie wielu tysiącom dzieci, a tym,  których nie można było uratować zapewniono niezbędne warunki by godne umrzeć wpierając  cała rodzinę.