Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci
Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej
Centralny Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
ul. Sporna 36/50

91-738 Łódź

Sala wybudzeń-przyjęcie dziecka po znieczuleniu - Sporna

 

Sekretariat Oddziału: tel. (42) 61-77-740
e-mail: sekr.2@usk4.umed.lodz.pl
Fax: (42)
61-77-989
Oddział Intensywnej Terapii: tel. (42)
61-77-742
Gabinet lekarski: tel. (42)
61-77-737

 

Kierownik: dr n. med. Wanda Siemiątkowska-Stengert

Z-ca Kierownika: lek. med. Dr Viktor Brzózka

 

Personel Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci

Personel lekarski:

dr n. med. Szymon Bernas
lek. med. Krzysztof Ebner
dr n. med. Patrycja Grochocińska
lek. med. Piotr K. Stengert
dr n. med. Renata Szmigielska
dr n. med. Dawid Wiszniewski

lek. med. Adam Czech
lek. med. Krzysztof K. Mirkiewicz
dr n. med. Joanna Tume

Pielęgniarki Oddziałowe:

mgr piel. Marzena Slendak – Oddział Intensywnej Terapii
piel. dypl. Jolanta Kołkowska – z-ca pielęgniarki oddziałowej OIT
piel. dypl. lic. Iwona Rojek – Anestezjologia

Sekretarka: Marlena Czeszek

Dezynfektor: Monika Nowak

 

Działalność lecznicza:

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci jest integralną częścią Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będącego zarazem wieloprofilowym szpitalem dla dzieci. Jest również ośrodkiem referencyjnym opieki III stopnia  nad noworodkiem. Rocznie na 13 stanowiskach leczonych jest od 200 do 250 dzieci w wieku od 0 do 18 lat, w tym noworodki stanowią około 40-50%, niemowlęta 15-25% a dzieci z innych grup wiekowych około 40-45%.

W Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) przeżywalność wynosi przeszło 90% hospitalizowanych dzieci.

Anestezjologia – rocznie wykonywanych jest około 5000 znieczuleń do zabiegów leczniczych i diagnostycznych chirurgicznych, urologicznych, naczyniowych, okulistycznych, onkologicznych, laryngologicznych i gastroenterologicznych, w tym noworodki stanowią około 1% dzieci.

W OIT leczone są dzieci z powodu niewydolności co najmniej jednego układu ważnego dla życia, najczęściej jest to układ oddechowy.

U noworodków we wszystkich grupach wiekowych począwszy od noworodków ze skrajnie niską masą urodzeniową do noworodków donoszonych dominuje ostra lub przewlekła niewydolność oddechowa. Przyczyną niewydolności oddechowej są najczęściej: niedojrzałość płuc, zapalenie płuc, ciężka bronchodysplazja oskrzelowo-płucna czy zamartwica. Oprócz noworodków ze schorzeniami układu oddechowego leczone są również noworodki z wrodzonymi wadami oraz z wrodzonymi i nabytymi infekcjami.

Uogólnione zakażenie (posocznica, sepsa) jest we wszystkich grupach wiekowych najcięższym schorzeniem i najczęstszą przyczyną niewydolności wielonarządowej, wymagającej zastosowania wielospecjalistycznego sprzętu medycznego.

W OIT leczone są również dzieci w stanie zagrożenia życia z powodu ciężkich zapaleń płuc, oparzeń, po urazach wielonarządowych, po zatruciach, tonięciu oraz po rozległych zabiegach operacyjnych.

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii od wielu lat jest oparciem dla dzieci nieuleczalnie chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową wymagających ustabilizowania w okresie kryzysu zdrowia będących pod opieką Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci oraz innych organizacji pożytku publicznego opiekujących się dziećmi nie tylko z terenu województwa łódzkiego.

Znieczulenia wykonywane są w trybie planowym i ratunkowym na 5 salach operacyjnych Klinik Chirurgii i Onkologii, Otolaryngologii, Okulistyki, a także poza salami operacyjnymi w Klinikach Gastroenterologii i Alergologii, Hematologii, Onkologii i Pediatrii, Kardiologii i Reumatologii, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, jak również poza szpitalem w Zakładzie Medycyny Nuklearnej do badań scyntygraficznych oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Centrum Onkologii dla Dorosłych do zabiegów radioterapii.

Lekarze anestezjolodzy wykonują w znieczuleniu ogólnym i miejscowym implantacje cewników permanentnych do żył centralnych, najczęściej u dzieci z chorobami nowotworowymi i z chorobami krwi.

Leczenie bólu ostrego, a także bólu przewlekłego zgodnie ze standardami medycznymi przyczyniło się do przyznania naszemu szpitalowi tytułu „Szpital wolny od bólu”.

Podczas leczenia i pielęgnacji dzieci prowadzone są partnerskie relacje z rodzicami oraz nauka z zakresu pielęgnacji, żywienia, w wybranych przypadkach również resuscytacji i wentylacji mechanicznej.

 

Działalność naukowo-dydaktyczna:

Działalność naukowa oddziału skupia się głównie wokół niewydolności oddechowej dzieci i metod jej leczenia, zapobiegania i leczenia zakażeń, kaniulacji naczyń a także znieczuleń dzieci, w tym metodą całkowitego znieczulenia dożylnego czy znieczuleń przewodowych.

W Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci prowadzone są zajęcia z zakresu intensywnej terapii i anestezjologii a także resuscytacji noworodków i dzieci dla studentów różnych wydziałów Uniwersytetu Medycznego, w tym IV roku Wydziału Lekarskiego, II roku Ratownictwa Medycznego i dla Wydziału Nauki o Zdrowiu, dla pielęgniarek i położnych. W oddziale odbywają szkolenie podyplomowe lekarze i pielęgniarki do specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii i pediatrii.

 

Historia Oddziału:

Oddział AnZabieg fototerapii u noworodka-wcześniaka - Spornaestezjologii i Intensywnej Pomocy Medycznej powstał w oparciu o zespół lekarsko – pielęgniarski zatrudniony na salach operacyjnych Klinik Chirurgii i Laryngologii Instytutu Pediatrii oraz 2 boksy wydzielone w Oddziale Niemowlęcym (Oddział VIII). Pierwszym kierownikiem był dr Lech Gestenberger, a pierwszą pielęgniarką oddziałową Teresa Owczarek. Aktualna lokalizacja Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (II skrzydło szpitala, I piętro) została wyznaczona w 1975 roku. Początkowo oddział liczył 14 łóżek znajdujących się w oddzielnych boksach, z których 6 miało zabezpieczać potrzeby dzieci laryngologicznych. W kolejnych latach przeprowadzono 2 gruntowne remonty. Stworzono 13 stanowisk intensywnej terapii dla dzieci od 0 do 18 lat, mieszczących się w 9 boksach oraz pomieszczenia pomocnicze, takie jak gabinet zabiegowy, gdzie przygotowuje się leki i zestawy do żywienia pozajelitowego i 4 pomieszczenia magazynowo-sprzętowe. W 1980 roku zespół oddziału brał udział w operacjach kardiochirurgicznych u 20 dzieci przeprowadzony przez doktora Matiusa Barnarda, kardiochirurga z Afryki południowej (starszy brat dr Christiana Barnarda, autora pierwszego przeszczepu serca na świecie) wraz z międzynarodowym zespołem lekarzy.

Od końca lat osiemdziesiątych XX wieku po początek drugiej dekady XXI wieku (w ciągu 25 lat) dokonał się przeogromny postęp w zakresie leczenia dzieci w stanie zagrożenia życia. Umieralność ogólna dzieci w oddziale zmniejszyła się z około 45% do poniżej 10%. W roku 2014 leczyliśmy 225 dzieci, 6,5% zmarło. W omawianym okresie noworodki stanowiły 80% dzieci hospitalizowanych w oddziale, który od początku swej działalności brał udział w podniesieniu poziomu opieki nad noworodkiem w regionie łódzkim.

Z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku oddział stał się również miejscem leczenia przewlekle chorych dzieci z niewydolnością oddechową, stając się zarazem częścią opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi, szpitalnym ogniwem hospitalizacji domowej. Pierwszego chłopca z rdzeniowym zanikiem mięśni typu pierwszego wypisaliśmy z respiratorem do domu w dniu 28.05.1998 roku.

W ciągu ostatnich 20 lat w Oddziale powstała 1 habilitacja, 7 doktoratów, a także wiele prac licencjackich i magisterskich.

Poniższa tabela ilustruje nazwiska osób, które kierowały oddziałem a kolejne 2 dotyczą pielęgniarek oddziałowych z uwzględnieniem podziału obowiązków.

Lata Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii
1972-1973 dr Lech Gestenberger
1976-1979 dr n. med. Barbara Koziorowska
1979-1980 dr n. med. Maria Zgliczyńska
1981-1987 dr n. med. Jerzy Jeske
1988-2014 prof. dr hab. Andrzej Piotrowski
Od 2014 dr n. med. Wanda Siemiątkowska-Stengert
Lata Pielęgniarka Oddziałowa

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

1959 – 1979 piel. dypl. Teresa Owczarek
1979 – 1983 piel. dypl. Ewa Świerczyńska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału

Intensywnej Terapii

1983 – 2017 piel. dypl. Ewa Opacka
Od 2017 mgr. piel. Marzena Slendak

 

Lata Pielęgniarka Oddziałowa

pielęgniarek anestezjologicznych

1999 – 2013 piel. dypl. Halina Ogrodowczyk
Od 2014 piel. dypl. lic. Iwona Rojek

 

Sekretarką Oddziału przez wiele lat była Pani Renata Milczarek (1982-2010).

W swojej 45 letniej działalności (1972-2017) w oddziale uratowano życie wielu tysiącom dzieci, a tym z nich, których nie można było uratować zapewniono godnie warunki śmierci, wpierając całą rodzinę.