Ogłoszenie o zniszczeniu dokumentacji medycznej

pt, 2018-05-11 Joanna Barden

OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 informuje, że w czerwcu 2018 r., zostanie przeprowadzona procedura brakowania historii chorób pacjentów leczonych stacjonarnie w oddziałach szpitalnych w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 4 im. M. Konopnickiej przy ul. Spornej 36/50 AM w Łodzi, w latach 1970-1985 r. Pacjenci leczeni w tym okresie mogą złożyć wniosek o wydanie oryginału swojej historii choroby.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 25 maja 2018 r., w Dziale Rejestracji i Dokumentacji Medycznej w Szpitalu przy ul. Spornej 36/50 w Łodzi lub przesłać na adres (decyduje data wpływu):

Kancelaria

SP ZOZ CSK UM  w Łodzi

Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej
ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź

Wniosek może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy (jeśli jest ustanowiony) lub osoba upoważniona przez pacjenta posiadająca stosowne upoważnienie poświadczone przez notariusza.

Wniosek o wydanie dokumentacji musi zawierać:

 1. Dane pacjenta:
  • imię i nazwisko oraz nazwisko panieńskie lub nazwisko pod jakim był hospitalizowany pacjent
  • PESEL
  • adres zamieszkania
  • numer telefonu
  • nazwę oddziału i rok hospitalizacji
  • datę i czytelny podpis wnioskującego
 1. Określenie czy wnioskujący jest
  • pacjentem,
  • przedstawicielem ustawowym pacjenta,
  • osobą upoważnioną przez pacjenta (wówczas do wniosku musi być dołączone oryginalne upoważnienie poświadczone przez notariusza)

Wydawanie powyższej dokumentacji odbywać się będzie w Dziale Rejestracji i Dokumentacji Medycznej Szpitala przy ul. Spornej 36/50 w Łodzi od dnia 02 lipca 2018r. do 28 września 2018r. po tym okresie nieodebrana dokumentacja zostanie przeznaczona do zniszczenia. Po odbiór należy zgłosić się z dowodem osobistym.