Zasady odwiedzin pacjentów w Szpitalu

PREFEROWANE GODZINY ODWIEDZIN: 10:00 –20:00

Zaleca się aby odwiedziny odbywały się w preferowanych godzinach, jeżeli mają miejsce po preferowanych godzinach należy uzgodnić to z lekarzem dyżurnym lub ordynatorem.

Osoby odwiedzające prosimy o:

 • pozostawienie okrycia wierzchniego w szatni,
 • kulturalne zachowanie się podczas odwiedzin,
 • nie wnoszenie i nie spożywanie na terenie Szpitala napojów alkoholowych, obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
 • nie siadanie na łóżku chorego.

Personel Szpitala ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, odurzonych narkotykami albo naruszającym
w sposób rażący w/w obowiązki.

Informacja o zasadach odwiedzin i preferowanych godzinach znajduje się
w widocznych miejscach każdego oddziału (tablice informacyjne, drzwi wejściowe)
w Izbie Przyjęć i portierni.

W Szpitalu możliwy jest telefoniczny kontakt z pacjentem:

Nazwa Oddziału

Nr telefonu

Oddział Zaburzeń Afektywnych „A”

(0-42) 803-67-53

Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego „P”

(0-42) 803-84-32

Oddział Zaburzeń Psychotycznych „S”

(0-42) 803-68-20

Oddział Psychiatrii Młodzieżowej „M”

(0-42) 803-68-21

Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny „D-O”

(0-42) 803-66-95

 • Do Szpitala nie wolno wnosić: alkoholu, leków, środków psychoaktywnych, przedmiotów ostrych oraz nie wolno filmować ani fotografować.
 • W Szpitalu obowiązuje zakaz palenia.
 • W uzasadnionych przypadkach lekarze mogą ograniczyć odwiedziny u pacjentów.
 • W przypadku zagrożeń epidemiologicznych odwiedziny pacjentów mogą ulec zawieszeniu na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego.

 

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentów:

 • Informacje mogą być udzielane przez lekarza prowadzącego lub Ordynatora lub Kierownika Oddziału po uzyskaniu zgody pacjenta.
 • Pielęgniarki mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej po uzyskaniu zgody pacjenta.
 • Nie udzielamy informacji o stanie zdrowia pacjentów przez telefon.