Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy Państwa poinformować, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. mgr Bartłomiej Jabłoński, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: inspektor.odo@csk.umed.lodz.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
   1. profilaktyki zdrowotnej – na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
   2. medycyny pracy w tym oceny zdolności pracownika do pracy na podstawie – art. 6 i 11 ustawy z dnia 27.06.1997 o służbie medycyny pracy i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
   3. diagnozy medycznej i leczenia – na podstawie art. 3 ust. 1 ust. z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej, art. 24 ustawy z dnia 06.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
   4. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na podstawie art. 3 ust. 1 ust. z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej, art. 24 ustawy z dnia 06.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
   5. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – na podstawie art. 54 ustawy z dnia 25.06.1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
   6. prowadzenia działalności dydaktycznej oraz badań naukowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g oraz j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
   7. prowadzenia monitoringu terenie placówek administratora z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń – art. 23a ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej i art. 6 ust. 2 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
   8. w innych celach (np. informowania o umówionych wizytach, rejestracji w serwisie internetowym lub innych określonych w treści wyrażonej zgody) na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym u administratora do przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,.
  5. Woparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały również profilowaniu.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
   1. dla celu wskazanego w pkt. 3.1 – 3.6 przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powołanym przepisie i przepisach odrębnych;
   2. dla celu wskazanego w pkt. 3.7 przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
   3. dla celu wskazanego w pkt. 3.8 przez okres nie dłuższy niż do czasu odwołania wyrażonej zgody.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach:
   1. wskazanych w pkt. 3.1 – 3.7 jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa;
   2. wskazanych w pkt. 3.8 jest dobrowolne jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.