Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii w Łodzi poprzez rozwój usług eZdrowie

wt, 2018-09-11 Joanna Barden

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Niezmiernie miło jest nam poinformować naszych pacjentów, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wdrożył projekt pn.:

Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych
w Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii w Łodzi poprzez rozwój usług eZdrowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne. Działanie IV.2: E-usługi publiczne.

Celem realizacji projektu jest poprawa dostępności do świadczeń ochrony zdrowia udzielanych przez Beneficjenta oraz zapewnienie mieszkańcom Łodzi i regionu łódzkiego dostępu do nowoczesnych, przyjaznych użytkownikom narzędzi – tzw. e-usług – wykorzystujących możliwości nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Umożliwią one wygodniejsze i w szerszym niż do tej pory zakresie korzystanie ze świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital, zwiększając tym samym dostępność do nich, a także przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego.

W ramach projektu Szpital wykonał:

  • rozbudowę szpitalnych systemów informatycznych Eskulap (Kliniki Psychiatryczne) oraz KS-SOMED (Poradnie Stomatologiczne) o nowe moduły i funkcjonalności, umożliwiające m.in. elektroniczną wymianę danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi działalności medycznej, prowadzenie elektronicznej dokumentacji chorych oraz elektronicznej rejestracji,
  • rozszerzenie zakresu świadczeń, dla której dostępna jest elektroniczna rejestracja pacjentów oraz uruchomienie w odniesieniu do części z nich usługi elektronicznej kolejki pacjentów,
  • rozbudowę infrastruktury informatycznej Szpitala – zakup serwerów, stacji roboczych i niezbędnego wyposażenia komputerowego.

Pacjenci będą mogli rezerwować terminy wizyt do poradni specjalistycznych drogą elektroniczną  www.cskis.umed.pl/e-rejestracja/

Wartość projektu: 1 715 542,50 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 514 652,41 zł
Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 287 454,55 zł
Wysokość współfinansowania ze środków budżetu państwa: 149 000,00 zł

Przewidziany okres wdrażania projektu: 21 listopada 2014 r. do 30 września 2015 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Polityki Regionalnej al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. www.rpo2007-2013.lodzkie.pl

Beneficjent: Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii w Łodzi 93-213 Łódź, ul. Pomorska 251 tel. rej. 42 675 74 74; fax. 42 678 93 68; www.csk.umed.pl