„Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 6 Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

 Projekt uzyskał współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.3: Regionalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 1.3.2: Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Celem realizacji projektu była poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital poprzez ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej, poprawę jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego, poprawę jakości lecznictwa specjalistycznego i wysokospecjalistycznego zarówno stacjonarnego jak i ambulatoryjnego.

Realizacja projektu poprzez doposażenie w sprzęt medyczny spełniający określone prawem standardy poprawiła dostępność do świadczeń medycznych. Wdrożenie projektu przyczyniło się do poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz rozszerzenia możliwości diagnostycznych Instytutu.

W ramach projektu Szpital zakupił 13 szt. urządzeń medycznych, w tym:

–  Unity stomatologiczne wraz z wyposażeniem,
–  Aparat RTG punktowy wraz z zestawem komputerowy,
–  Endometry NSK IPEX,
–  Mikroskop PICO,
–  Nóż chirurgiczny.

Wartość projektu: 469 921,31 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 175 923,11 zł

Projekt zrealizowany został w okresie od lutego 2006 r. do czerwca 2009 r.