Projekty Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

 Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, realizuje projekt pn.:

Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie
i demograficznie dziedzinach medycyny
w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, zgodnie z umową nr POWR.05.04.00-00-0080/16.

Cel szczegółowy PO WER: Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności lekarzy pochodzących z terenu całego kraju, w tym w szczególności lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej lub wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki zawodowej, posiadających specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych, w zakresie:

  • chorób układu krążenia,
  • chorób i zaburzeń psychicznych.

Projekt uwzględnia realizację dwóch zadań o charakterze szkoleniowym tj.:

Zadanie 1 – Pamiętajmy o sercu pacjenta, które dotyczy chorób układu krążenia,

Zadanie 2 – Praktyczne zastosowanie wiedzy psychiatrycznej w interdyscyplinarnych zagadnieniach innych specjalności medycznych oraz analiza wybranych trudnych wyzwań klinicznych lekarzy psychiatrów , które dotyczy chorób i zaburzeń psychicznych.

W ramach realizacji zadań projektu przewiduje się:

  • opracowanie dedykowanych materiałów szkoleniowych uwzględniających specyfikę przedmiotowych obszarów medycznych,
  • przeprowadzanie cykli szkoleń,
  • zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń.

Wartość projektu: 500 370,43
Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 421 712,20
Wysokość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 63 647,08

Okres realizacji projektu: 02 styczeń 2017 r. – 31 grudzień 2018 r.

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia,ul. Miodowa 15, 00-001 Warszawa www.mz.gov.pl

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 93-213 Łódź, ul. Pomorska 251 www.csk.umed.pl


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:

Niezmiernie miło jest nam poinformować naszych pacjentów, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wdrożył projekt pn.:

Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych
w Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii w Łodzi poprzez rozwój usług eZdrowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne. Działanie IV.2: E-usługi publiczne.

Celem realizacji projektu jest poprawa dostępności do świadczeń ochrony zdrowia udzielanych przez Beneficjenta oraz zapewnienie mieszkańcom Łodzi i regionu łódzkiego dostępu do nowoczesnych, przyjaznych użytkownikom narzędzi – tzw. e-usług – wykorzystujących możliwości nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Umożliwią one wygodniejsze i w szerszym niż do tej pory zakresie korzystanie ze świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital, zwiększając tym samym dostępność do nich, a także przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego.

W ramach projektu Szpital wykonał:

–         rozbudowę szpitalnych systemów informatycznych Eskulap (Kliniki Psychiatryczne) oraz KS-SOMED (Poradnie Stomatologiczne) o nowe moduły i funkcjonalności, umożliwiające m.in. elektroniczną wymianę danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi działalności medycznej, prowadzenie elektronicznej dokumentacji chorych oraz elektronicznej rejestracji,

–         rozszerzenie zakresu świadczeń, dla której dostępna jest elektroniczna rejestracja pacjentów oraz uruchomienie w odniesieniu do części z nich usługi elektronicznej kolejki pacjentów,

–         rozbudowę infrastruktury informatycznej Szpitala – zakup serwerów, stacji roboczych i niezbędnego wyposażenia komputerowego.

Pacjenci będą mogli rezerwować terminy wizyt do poradni specjalistycznych drogą elektroniczną  www.cskis.umed.pl/e-rejestracja/

Wartość projektu: 1 715 542,50 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 514 652,41 zł
Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 287 454,55 zł
Wysokość współfinansowania ze środków budżetu państwa: 149 000,00 zł

Przewidziany okres wdrażania projektu: 21 listopada 2014 r. do 30 września 2015 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Polityki Regionalnej al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. www.rpo2007-2013.lodzkie.pl

Beneficjent: Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii w Łodzi 93-213 Łódź, ul. Pomorska 251 tel. rej. 42 675 74 74; fax. 42 678 93 68; www.csk.umed.pl

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:

Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez rozwój usług E-zdrowie – część 1.

E-zdrowie w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi -Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

  1. Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 6 Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  2. Komputeryzacja SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 6 Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego
    w Łodzi
  3. Poprawa jakości usług medycznych poprzez rozbudowę Szpitalnego Systemu Informatycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi