Projekty Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

FEUE-środowisko

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, realizuje projekt pn.:

Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego
Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII
Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Nr projektu POIS.09.02.00-00-0105/17-00

Cel przedmiotowego projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji wskaźnika rezultatu bezpośredniego, którym jest Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem. Jednostką miary wskaźnika jest osoba/rok. W rok po realizacji projektu, a więc w roku 2022 wskaźnik osiągnie wartość bezwzględną na poziomie 130 400. Będzie to możliwe dzięki przyrostowi względnemu na poziomie 400.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 7 oddziałów o charakterze zarówno zabiegowym, jak i zachowawczym.
Zaliczają się do nich oddziały:

 • Leczenia Oparzeń, Anomalii Naczyniowych oraz Chirurgii Noworodka;
 • Gastroenterologii, Żywienia klinicznego, Pediatrii i Alergologii;
 • Pediatrii, Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Klinicznego;
 • Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej;
 • Chirurgii Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Urologii i Traumatologii Dziecięcej;
 • Okulistyki dziecięcej;
 •  Kardiologii i Reumatologii dla Dzieci;

Ponadto projekt przewiduje także wymianę wyposażenia i aparatury medycznej wskazanych wyżej oddziałów oraz powiązanych z nimi pracowni diagnostycznych, Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnego.
Wymienione urządzenia wykorzystywane będą w ramach Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kompleksie szpitalnym.

Wartość projektu: 27 809 434,54 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 23 638 019,35 zł
Wysokość współfinansowania ze środków dotacji Ministerstwa Zdrowia: 4 171 415,19 zł
Okres kwalifikowalności wydatków: 01.01.2014 r. – 30.06.2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) stworzyło proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach / nadużyciach finansowych pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:

Zgłaszane nieprawidłowości lub nadużycia finansowe powinny dotyczyć zarówno przedstawicieli instytucji wdrażających Program, jak i podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjentów).

Jednocześnie informujemy, iż wobec pracowników, wykonawców, innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystają z powyższego mechanizmu i przekażą w dobrej wierze informacje o możliwości wystąpienia nadużyć / nieprawidłowości; nie będą podejmowane żadne działania odwetowe.

*****************************************************************************************************************************************

28 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu POIS.09.02.00-00-0105/17-00 pn. „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”. Podczas podpisywania umowy obecni byli: Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Monika Domarecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza oraz zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Anna Goławska.

         


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

FEUE-środowisko

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, realizuje projekt pn.:

Unowocześnienie aparatury do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
Nr projektu POIS.09.02.00-00-0044/16

Celem  projektu  jest  poprawa dostępności do usług medycznych w kluczowym z punktu widzenia prognozowanych tendencji  demograficznych  obszarze kardiologii/kardiochirurgii,  jak również jakości  udzielanych  świadczeń  w  tej dziedzinie medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, będącym Beneficjentem projektu.
Realizacja tego celu przyczyni się także do realizacji celu szerszego, polegającego na poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i w regionie łódzkim. Jego osiągnięcie doprowadzi w konsekwencji do poprawy stanu osób cierpiących z powodu chorób  układu  krążenia,  zamieszkujących tereny,  na które oddziaływać będzie Beneficjent w związku  ze zrealizowanym projektem.

W ramach projektu Beneficjent zaplanował pozyskanie nowych:

 • kardioangiografu z wyposażeniem;
 • zestawu do monitorowania parametrów życiowych z 8 szt. kardiomonitorów i centralną stacją monitorującą;
 • aparatu do znieczuleń z wyposażeniem;
 • kamery scyntylacyjnej typu cardio-SPECT;
 • 3 szt. echokardiografów;
 • zestawu do ergospirometrii wysiłkowej z bieżnią mechaniczną i cykloergometrem;
 • 11 szt. komputerowych zestawów stanowiskowych.

Wymienione urządzenia wykorzystywane będą w następujących jednostkach organizacyjnych Beneficjenta:

 • Klinika Kardiochirurgii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej;
 • Klinika Elektrokardiologii;
 • Blok Operacyjny – sala hybrydowa kardiologiczno-kardiochirurgiczna;
 • Pracownia Diagnostyki Radioizotopowej – Zakład Medycyny Nuklearnej;
 • Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej – Zakład Medycyny Zapobiegawczej.

Nowo zakupione urządzenia zastąpią stare, dotychczas wykorzystywane. Ogólna liczba aparatury medycznej w Szpitalu
nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji projektu.

Wartość projektu: 5 683 000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 830 550,00 zł
Wysokość współfinansowania ze środków dotacji Ministerstwa Zdrowia: 852 450,00 zł
Okres realizacji projektu: 24.10.2017 r. – 31.07.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) stworzyło proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach / nadużyciach finansowych pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:

Zgłaszane nieprawidłowości lub nadużycia finansowe powinny dotyczyć zarówno przedstawicieli instytucji wdrażających Program, jak i podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjentów).

Jednocześnie informujemy, iż wobec pracowników, wykonawców, innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystają z powyższego mechanizmu i przekażą w dobrej wierze informacje o możliwości wystąpienia nadużyć / nieprawidłowości; nie będą podejmowane żadne działania odwetowe.


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:

Niezmiernie miło jest nam poinformować naszych pacjentów, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wdrożył projekt pn.:

Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych
w Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii w Łodzi poprzez rozwój usług eZdrowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne. Działanie IV.2: E-usługi publiczne.

Celem realizacji projektu jest poprawa dostępności do świadczeń ochrony zdrowia udzielanych przez Beneficjenta oraz zapewnienie mieszkańcom Łodzi i regionu łódzkiego dostępu do nowoczesnych, przyjaznych użytkownikom narzędzi – tzw. e-usług – wykorzystujących możliwości nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Umożliwią one wygodniejsze i w szerszym niż do tej pory zakresie korzystanie ze świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital, zwiększając tym samym dostępność do nich, a także przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego.

W ramach projektu Szpital wykonał:

–         rozbudowę szpitalnych systemów informatycznych Eskulap (Kliniki Psychiatryczne) oraz KS-SOMED (Poradnie Stomatologiczne) o nowe moduły i funkcjonalności, umożliwiające m.in. elektroniczną wymianę danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi działalności medycznej, prowadzenie elektronicznej dokumentacji chorych oraz elektronicznej rejestracji,

–         rozszerzenie zakresu świadczeń, dla której dostępna jest elektroniczna rejestracja pacjentów oraz uruchomienie w odniesieniu do części z nich usługi elektronicznej kolejki pacjentów,

–         rozbudowę infrastruktury informatycznej Szpitala – zakup serwerów, stacji roboczych i niezbędnego wyposażenia komputerowego.

Pacjenci będą mogli rezerwować terminy wizyt do poradni specjalistycznych drogą elektroniczną  www.cskis.umed.pl/e-rejestracja/

Wartość projektu: 1 715 542,50 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 514 652,41 zł
Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 287 454,55 zł
Wysokość współfinansowania ze środków budżetu państwa: 149 000,00 zł

Przewidziany okres wdrażania projektu: 21 listopada 2014 r. do 30 września 2015 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Polityki Regionalnej al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. www.rpo2007-2013.lodzkie.pl

Beneficjent: Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii w Łodzi 93-213 Łódź, ul. Pomorska 251 tel. rej. 42 675 74 74; fax. 42 678 93 68; www.csk.umed.pl

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:

Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez rozwój usług E-zdrowie – część 1.

E-zdrowie w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi -Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

 1. Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 6 Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 2. Komputeryzacja SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 6 Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego
  w Łodzi
 3. Poprawa jakości usług medycznych poprzez rozbudowę Szpitalnego Systemu Informatycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi