SOS dla ŁOM - realizacja nowoczesnej teleopieki medycznej dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego

pt, 2019-02-01 Joanna Barden

 

Comarch Healthcare S.A.

wraz z partnerami:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

oraz

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalem Weteranów

realizuje projekt w ramach IX Osi Priorytetowej „Włączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem społecznym”  Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa funkcjonowania i bezpieczeństwa 200 seniorów w ich naturalnym środowisku domowym poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nr projektu  RPLD.09.02.02-10-C010/18 

Podejmowane w ramach projektu działania skierowane są do osób samotnych, schorowanych, pozbawionych opieki w domu. Każdy z uczestników otrzyma Bransoletkę Życia od Comarch Healthcare, która wyposażona jest w przycisk wezwania pomocy. W razie nagłego pogorszenia samopoczucia monitorowani Pacjenci będą mogli wezwać pomoc. Sygnał z Bransoletki Życia trafi do Centrum Teleopieki Comarch Healthcare, gdzie wyspecjalizowany personel zareaguje według ustalonych procedur. Oprócz opieki zdalnej seniorzy otrzymują pomoc pielęgniarską. Personel dostępny jest dla wszystkich podopiecznych- dojeżdża do miejsca zamieszkania każdego pacjenta.

W ten sposób seniorzy, po opuszczeniu szpitala, nie będą pozostawieni bez opieki. Mają zapewnione nowoczesne urządzenia przeznaczone do teleopieki, jak również wyspecjalizowany personel medyczny.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:

Jeśli zetknęli się Państwo z jakimkolwiek rodzajem nadużycia związanego z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ, prosimy o jego zgłoszenie:
•    pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

•    lub drogą elektroniczną, za pomocą formularza poniżej

Zgłoszenie podejrzenia popełnienia lub wystąpienia oszustwa lub nadużycia finansowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – formularz zgłoszeniowy

Jednocześnie informujemy, iż wobec pracowników, wykonawców, innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystają z powyższego mechanizmu i przekażą w dobrej wierze informacje o możliwości wystąpienia nadużyć / nieprawidłowości; nie będą podejmowane żadne działania odwetowe.