TEKST JEDNOLITY STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO INSTYTUT STOMATOLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwany dalej „Instytutem” jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
2. Organem założycielskim Instytutu jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zwany dalej „Uniwersytetem Medycznym”.
3. Pełna nazwa Instytutu brzmi:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny
Instytut Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
4. Skrócona nazwa Instytutu brzmi:
Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii w Łodzi 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
5. Siedzibą Instytutu jest Łódź, ul. Pomorska 251
6. Obszarem działania Instytutu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.§2
Instytut działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, póz. 408 z pón. zm.),
b) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
c) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
d) niniejszego statutu.§3
Instytut ma prawo posługiwania się chronionymi prawnie pieczęciami o treści pełnej:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny
Instytut Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
oraz pieczęciami ze skróconą nazwą Instytutu o treści:
Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii w Łodzi 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 które mogą być uzupełniane w zależności od potrzeb m.in. nazwą komórki organizacyjnej, adresem, numerem REGON, numerami telefonicznymi i faksowymi.
ROZDZIAŁ II
CELE l ZADANIA SZPITALA
§4
1. Podstawowym celem działalności Instytutu jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
2. Instytut uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.
3. Instytut może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych.§5
Szczegółowe zasady wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych określa umowa zawarta między Instytutem a Uczelnią.§6
1. Do zadań Instytutu należy w szczególności:
a) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych oraz szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysoko specjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki organizacyjne Instytutu,
b) udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni oraz innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
c) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz doskonaleniu zawodowym kadr stomatologicznych, słuchaczy szkół stomatologicznych i innych zawodów w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
d) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia,
e) prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę zdrowotną,
f) pełnienie funkcji konsultacyjnych dla innych podmiotów na podstawie zawartych umów,
g) orzecznictwo dla potrzeb sądów, prokuratur i instytucji ubezpieczeniowych oraz osób prawnych i fizycznych,
h) prowadzenie badań klinicznych na zlecenie innych podmiotów na podstawie odrębnych umów,
i) opracowywanie opinii ekspertyz na zlecenie innych podmiotów.
2. Instytut może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Instytutu.
3. Instytut może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust. 2.

§7
1. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) świadczeń zdrowotnych dla ludności i podmiotów gospodarczych realizowanych na zasadzie odpłatności na ich zlecenie lub na podstawie zawartych umów,
b) organizowania zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, kursów i innych form kształcenia kadr stomatologicznych,
c) najmu powierzchni i lokali użytkowych,
d) badań klinicznych,
e) atestacji leków, sprzętu, materiałów i aparatury medycznej,
f) doradztwa, konsultacji, opinii i ekspertyz,
g) promocji zdrowia,
2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 nie może ograniczyć dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanym osobom do nich uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ III
RODZAJE l ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§8
Instytut udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. opieki stacjonarnej 24 h w zakresie chirurgii stomatologicznej,
2. opieki ambulatoryjnej,
3. diagnostyki realizowanej przez poradnie, zakłady i pracownie diagnostyczne,
4. rehabilitacji,
5. pomocy doraźnej, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego statutu.

§9
1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Instytucie określa regulamin porządkowy Instytutu.
2. Regulamin, o którym mowa w ust.1, ustalony przez Dyrektora Instytutu zatwierdza Rada Społeczna.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY INSTYTUTU
§10
Organami Instytutu są:
1. Dyrektor
2. Rada Społeczna

§11
1. Dyrektor jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Instytutem oraz reprezentującym Instytut na zewnątrz.
2. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa dla innych organów.
3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Instytutu i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Instytutu.

§12
1. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
a) organizowanie pracy Instytutu w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych Instytutu,
b) należyta gospodarka mieniem własnym lub przekazanym Instytutowi do użytkowania,
c) prowadzenie polityki kadrowej Instytutu, zatrudnianie zwalnianie pracowników,
d) nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Instytutu,
e) należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Instytutu,
f) współpraca z organizacjami związkowymi i zawodowymi działającymi na terenie Instytutu.
2. Z Dyrektorem Instytutu nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną Rektor Uniwersytetu Medycznego.
3. Dyrektor Instytutu uczestniczy, z głosem doradczym, w posiedzeniach Senatu oraz jest członkiem Senackiej Komisji d/s Klinicznych.
4. Dyrektorowi Instytutu przysługuje prawo do przedstawiania Senatowi, innym organom kolegialnym i komisjom Uniwersytetu Medycznego opinii i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji organu założycielskiego a wywołujących skutki w sferze związanej z zarządzaniem Instytutem.
5. Dyrektor Instytutu wydaje opinię dotyczącą kandydata na stanowisko ordynatora – kierownika zakładu i uczestniczy, z głosem doradczym, w komisji konkursowej.
6. Dyrektor Instytutu jest uprawniony do złożenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z ordynatorem – kierownikiem zakładu oraz kierownikiem oddziału klinicznego.
7. Dyrektor Instytutu posiada prawo do tworzenia nowych komórek organizacyjnych, o ile nie wpływa na ograniczenie podstawowego rodzaju działalności Instytutu.
8. Dyrektor Instytutu w sprawach określonych w Rozdziale II niniejszego statutu, a także w innych o znaczeniu strategicznym dla jednostki którą kieruje, współpracuje bezpośrednio z Rektorem, Prorektorem ds. Klinicznych oraz Kanclerzem Uniwersytetu Medycznego.

§13
Przy Instytucie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Uniwersytetu Medycznego oraz organem doradczym Dyrektora Instytutu.

§14
Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Uniwersytetu Medycznego.

§15 W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący – przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego,
2) jako członkowie:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) przedstawiciel wojewody,
c) przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa,
d) przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej,
e) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych,
f) 5 osób powołanych przez Senat Uniwersytetu Medycznego.

§16
Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie Rektorowi i Senatowi Uniwersytetu Medycznego wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego o wartości przewyższającej 10% zeszłorocznego obrotu Instytutu,
c) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Uniwersytet Medyczny o wartości przewyższającej 10% zeszłorocznego obrotu Instytutu,
d) związanych z przekształceniem lub likwidacją Instytutu, jego przebudową oraz istotnym rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
e) przyznawania Dyrektorowi Instytutu nagród,
f) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Instytutu,
2) przedstawianie Dyrektorowi Instytutu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji w wysokości przekraczającej 10% zeszłorocznego obrotu Instytutu,
d) podziału zysku,
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia organowi założycielskiemu,
4) zatwierdzenie regulaminu porządkowego Instytutu,
5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Instytutu z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
6) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania,
7) wykonywanie innych zadań określonych przez Senat Uniwersytetu Medycznego.

§17
1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
2. Przewodniczącego Rady Społecznej przed upływem kadencji może odwołać Rektor.
3. Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek organów określonych w § 15 pkt 2 ppkt. a-f.
4 . Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

§18
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Instytutu przysługuje odwołanie do organu założycielskiego.

ROZDZIAŁ V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUTU
§19 Strukturę organizacyjną tworzą:
1. Jednostki organizacyjne działalności medycznej:
a) oddział kliniczny
b) zakłady
c) poradnie przykliniczne
d) pracownie
e) inne, wg wykazu ujętego w Załączniku Nr 2.
2 . Jednostki organizacyjne działalności ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjno-prawnej, technicznej i pomocniczej, wg wykazu ujętego
3. „Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi ma prawo tworzyć Filie SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi w formie zarządzenia”

§20
Schemat organizacyjny Instytutu stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Statutu.
§21
Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Instytutu.

ROZDZIAŁ VI
GOSPODARKA FINANSOWA INSTYTUTU
§22
Instytut będący publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzone jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.

§23
1. Wartość majątku Instytutu określają:
a) fundusz założycielski,
b) fundusz zakładu.
2. Fundusz założycielski Instytutu stanowi wartość wydzielonej Instytutowi części mienia państwowego lub komunalnego lub mienia państwowej uczelni.
3. Fundusz Instytutu stanowi wartość majątku Instytutu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§24
Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest plan finansowy i inwestycyjny ustalany przez Dyrektora Instytutu.

§25
1. Instytut decyduje sam o podziale zysku.
2. Instytut pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§26
Instytut gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomoœciami i majštkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majštkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

§27
1. Instytut może uzyskiwać œrodki finansowe:
a) z odpłatnych œwiadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba że przepisy odrębne stanowiš inaczej,
b) na realizację programów zdrowotnych, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych i stomatologicznych, na podstawie umowy i w zakresie w niej okreœlonym,
c) z działalnoœci gospodarczej, o której mowa w § 7 niniejszego Statutu,
d) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarnoœci publicznej, także pochodzenia zagranicznego z zastrzeżeniem wynikajšcym z art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt. a i b, mogš być finansowane ze œrodków publicznych, pozostajšcych w dyspozycji ministra właœciwego do spraw zdrowia, organu, który utworzył zakład, oraz jednostki samorzšdu terytorialnego lub innych podmiotów, uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

§28
1. Instytut może otrzymywać dotacje budżetowe na:
a) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
b) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujšcych zawody medyczne,
c) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego,
d) cele okreœlone w art. 67a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
e) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dotacje wymienione w ust. 1 przyznaje minister właœciwy do spraw zdrowia za poœrednictwem Uniwersytetu Medycznego.

§29
1. Instytut, na podstawie zawartej umowy z Uniwersytetem Medycznym, otrzymuje dotacje przyznane z budżetu państwa na œwiadczenia zdrowotne wykonywane w ramach szkolenia studentów pod bezpoœrednim nadzorem lekarzy posiadajšcych prawo wykonywania zawodu lekarza będšcych pracownikami tej uczelni.
2. W przypadku nie wydzielenia przez budżet państwa dotacji, o której mowa w ust.1, wysokoœć tej dotacji okreœla się w zawartej umowie, uwzględniajšc przede wszystkim liczbę kształconych studentów oraz liczbę godzin dydaktycznych realizowanych w Instytucie w danym roku akademickim.
ROZDZIAŁ VII
NADZÓR l KONTROLA DZIAŁALNOŒCI SZPITALA – INSTYTUTU
§30
1. Podmiotem sprawujšcym nadzór nad Szpitalem jest Rektor Uniwersytetu Medycznego.
2. Bieżšca działalnoœć w zakresie nadzoru i kontroli Instytutu prowadzi, z upoważnienia Rektora, Dyrektor Biura Nadzoru i Kontroli Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Medycznego.
3. Podmiot sprawujšcy nadzór dokonuje kontroli i oceny działalnoœci Instytutu oraz pracy Dyrektora.
4. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2 obejmujš w szczególnoœci:
a) realizację zadań statutowych, dostępnoœć i poziom udzielanych œwiadczeń,
b) prawidłowoœć gospodarowania mieniem,
c) gospodarkę finansowš.
5. Dyrektor Szpitala, zobowišzany jest w terminie do 15 stycznia i 15 lipca każdego roku, przedstawić Rektorowi informacje dotyczšce działalnoœci Szpitala w zakresie okreœlonym w ust. 4, pkt a),b),c).
6. Podmiot sprawujšcy nadzór w razie stwierdzenia, że decyzja Dyrektora Szpitala jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowišzuje Dyrektora Szpitala do jej zmiany lub cofnięcia.
ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§31
1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2. Z dniem wejœcia w życie niniejszego statutu traci moc obowišzujšcy dotychczas statut Szpitala.

Załšczniki:
1. Rodzaj i zakres œwiadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii w Łodzi.
2. Jednostki organizacyjne działalnoœci medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytut Stomatologii w Łodzi.
3. Jednostki organizacyjne działalnoœci ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjno-prawnej, technicznej i pomocniczej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytut Stomatologii w Łodzi.
4. Schemat organizacyjny Centralnego Szpitala Klinicznego Instytut Stomatologii w Łodzi.

Załšcznik 1
Rodzaj i zakres œwiadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii w Łodzi
W zakresie opieki stacjonarnej
– chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej – opieka 24 godz.
w zakresie profilaktyki i opieki ambulatoryjnej:
stomatologii zachowawczej endodoncji
stomatologii dziecięcej ortodoncji
chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej protetyki stomatologicznej periodontologii
chorób błony œluzowej jamy ustnej higieny i profilaktyki implantologii stomatologicznej stomatologii estetycznej chorób stawu skroniowo-żuchwowego zaburzeń czynnoœciowych narzšdu żucia
w zakresie diagnostyki:
– diagnostyki stomatologicznej
– zaburzeń czynnoœciowych narzšdu żucia
– diagnostyki radiologicznej (obrazowej)
– chorób stawu skroniowo-żuchwowego
– wad rozwojowych narzšdu żucia
– chorób błony œluzowej jamy ustnej
– inne nie wymienione z nazw
w zakresie rehabilitacji narzšdu żucia:
– fizykoterapia
– akupunktura
– muzykoterapia
– psychoterapia

Załšcz n i k 2
Jednostki organizacyjne działalnoœci medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytut Stomatologii w Łodzi
– Zakład Periodontologii i Chorób Błony Œluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia
– Poradnia Periodontologii i Chorób Błony Œluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia
– Zakład Neurologii i Zaburzeń Czynnoœciowych Narzšdu Żucia
– Poradnia Neurologii i Zaburzeń Czynnoœciowych Narzšdu Żucia
– Zakład Ortodoncji
– Poradnia Ortodoncji
– Zakład Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej
– Poradnia Stomatologii Ogólnej
– Pracownia Diagnostyki Obrazowej
– Centrum Implantologii Stomatologicznej
– Zakład Protetyki Stomatologicznej
– Poradnia Protetyki Stomatologicznej
– Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
– Poradnia Stomatologii Dziecięcej
– Zakład Stomatologii Zachowawczej
– Zakład Endodoncji

– Poradnia Stomatologii Zachowawczej
– Poradnia Endodoncji

– Zakład Chirurgii Stomatologicznej
– Oddział Kliniczny Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
– Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
Inne jednostki
– Izba Przyjęć – Pomoc doraŸna
– Pracownia Techniki Dentystycznej

Załšcznik 3
Jednostki organizacyjne działalnoœci ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjno-prawnej, technicznej i pomocniczej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytut Stomatologii w Łodzi
– Księgowoœć
– Samodzielna Komórka d/s Audytu
– Kadry
– Place
– Spraw Socjalnych
– Administracja
– Zaopatrzenie
– Magazyny
– Dział Techniczno-Konserwacyjny
– Dział Gospodarczy
– Marketing
– Analizy i Planowanie
– Zamówienia Publiczne
– Radca Prawny
– BHP
– Biblioteka
– Centralna Sterylizacja
– Dział Rejestracji, Kartoteka Pacjentów i Dokumentacji Klinicznej
– Centrum Organizacji Szkolenia Podyplomowego i Zawodowego
– Pracownia Dokumentacji Fotograficznej
– Dział Informatyki i Rozliczeń z Kasš Chorych
* / W praktyce działalnoœć przewidziana dla poszczególnych działów prowadzona jest w uszczuplonym składzie osobowym ze względów ekonomicznych.