• Ustawa z dn. 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. 2005.169.1411 z późn. zm.)
  • Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2008.164.1027 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu (Dz.U. 2006.79.556)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U. 2005.79.691 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz.U. 2010.23.119)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz.U. 2008.168.1043)

Każdemu Dawcy Przeszczepu i Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Dodatkowo osobom posiadającym tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu przysługuje, regulowane przez Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bezpłatne, do wysokości limitu określonego w art. 38 ust. 1 tej ustawy zaopatrzenie w leki podstawowe i uzupełniające oraz leki, które świadczeniobiorca posiadający tytuł może stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek.

Wykaz leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu może stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu.

Możliwość korzystania z tych świadczeń jest wykonywana na podstawie przedłożenia legitymacji Dawca Przeszczepu bądź Zasłużony Dawca Przeszczepu, które są wydawane prze zakład opieki zdrowotnej, w którym dokonano pobrania bądź w przypadku Zasłużonego Dawcy Przeszczepu przez ministra właściwego do spraw zdrowia, co regulowane jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zasłużony Dawca Przeszczepu.