Unowocześnienie aparatury do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

wt, 2018-09-11 Joanna Barden

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, realizuje projekt pn.:

Unowocześnienie aparatury do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Nr projektu: POIS.09.02.00-00-0044/16

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług medycznych w kluczowym z punktu widzenia prognozowanych tendencji  demograficznych  obszarze kardiologii/kardiochirurgii,  jak również jakości  udzielanych  świadczeń  w  tej dziedzinie medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, będącym Beneficjentem projektu.
Realizacja tego celu przyczyni się także do realizacji celu szerszego, polegającego na poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i w regionie łódzkim. Jego osiągnięcie doprowadzi w konsekwencji do poprawy stanu osób cierpiących z powodu chorób  układu  krążenia,  zamieszkujących tereny,  na które oddziaływać będzie Beneficjent w związku  ze zrealizowanym projektem.

W ramach projektu Beneficjent zaplanował pozyskanie nowych:

 • kardioangiografu z wyposażeniem;
 • zestawu do monitorowania parametrów życiowych z 8 szt. kardiomonitorów i centralną stacją monitorującą;
 • aparatu do znieczuleń z wyposażeniem;
 • kamery scyntylacyjnej typu cardio-SPECT;
 • 3 szt. echokardiografów;
 • zestawu do ergospirometrii wysiłkowej z bieżnią mechaniczną i cykloergometrem;
 • 11 szt. komputerowych zestawów stanowiskowych.

Wymienione urządzenia wykorzystywane będą w następujących jednostkach organizacyjnych Beneficjenta:

 • Klinika Kardiochirurgii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej;
 • Klinika Elektrokardiologii;
 • Blok Operacyjny – sala hybrydowa kardiologiczno-kardiochirurgiczna;
 • Pracownia Diagnostyki Radioizotopowej – Zakład Medycyny Nuklearnej;
 • Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej – Zakład Medycyny Zapobiegawczej.

Nowo zakupione urządzenia zastąpią stare, dotychczas wykorzystywane. Ogólna liczba aparatury medycznej w Szpitalu
nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji projektu.

Wartość projektu: 5 683 000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 830 550,00 zł
Wysokość współfinansowania ze środków dotacji Ministerstwa Zdrowia: 852 450,00 zł
Okres realizacji projektu: 24.10.2017 r. – 31.07.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) stworzyło proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach / nadużyciach finansowych pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:

Zgłaszane nieprawidłowości lub nadużycia finansowe powinny dotyczyć zarówno przedstawicieli instytucji wdrażających Program, jak i podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjentów).

Jednocześnie informujemy, iż wobec pracowników, wykonawców, innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystają z powyższego mechanizmu i przekażą w dobrej wierze informacje o możliwości wystąpienia nadużyć / nieprawidłowości; nie będą podejmowane żadne działania odwetowe.