Telefon: 42 675 72 85 lub 42 675 73 07

Zakres działalności dydaktycznej

Nauczyciele akademiccy Zakładu Kontroli Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej (ZKJBiOR) prowadzą wykłady, seminaria i ćwiczenia z medycyny nuklearnej dla Wydziału Lekarskiego oraz dla studentów anglojęzycznych Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, z fizycznych i technicznych podstaw diagnostyki radioizotopowej dla Kierunku Elektroradiologii Wydziału Biotechnologii i Kształcenia Podyplomowego, z ochrony radiologicznej dla Kierunku Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz z biostatystyki dla studentów anglojęzycznych Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

W ZKJBiOR odbywaja się również kursy specjalizacyjne z ochrony radiologicznej w ramach specjalizacji z medycyny nuklearnej oraz praktyki w ramach specjalizacji z fizyki medycznej.

 

Zakres działalności medycznej

Pracownicy ZKJBiOR biorą czynny udział w przeprowadzaniu oraz opracowaniu badań radioizotopowych.  Służą swoją wiedzą technikom wykonującym badania, przetwarzają badania bardziej skomplikowane oraz tworzą nowatorskie programy komputerowe służące pełniejszemu wydobyciu informacji diagnostycznych zawartych w badaniach, np. scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego oraz elastografii.

Pozostała działalność

Pracownicy ZKJBiOR nadzorują wykonywanie codziennych testów aparatury oraz wykonują testy okresowe.

Młody pracownik ZKJBiOR zostanie w tym roku oddelegowany na kurs dla inspektorów ochrony radiologicznej, który umożliwi mu nabycie uprawnień w tej dziedzinie.

 

Urządzenia i sprzęt medyczny:

Takie same, jak w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

 

Osiągnięcia naukowe

Aktualnie prowadzone są badania nad:

–              optymalizacją sposobu przeprowadzania scyntygraficznego badania perfuzji mięśnia sercowego z zastosowaniem korekcji pochłaniania promieniowania gamma (pionierskie w naszym kraju)

–              wprowadzeniem nowatorskiego oprogramowania służącego usprawnieniu ilościowej oceny scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego

–              opracowaniem metodyki przeprowadzania scyntygrafii perfuzyjnej płuc skojarzonej ze spirometrią oraz ocena skojarzonej wartości w przewidywaniu wydolności oddechowej u pacjentów, u których planowana jest resekcja płuca lub jego części.

–              wartością diagnostyczną prowadzonej w oparciu o własny program komputerowy (napisany przez pracownika ZKJBi OR) metody sonoelastografii czasu rzeczywistego dla oceny stopnia zwłóknienia wątroby (pionierskie w Polsce).

Osiągnięcia dydaktyczne

Kierownik Zakładu jest współautorem jednego z rozdziałów w wydanym ostatnio podręczniku „Wielka Interna”

Trwaj prace nad skryptem z zakresu medycyny nuklearnej, w których pracownicy ZKJBiOR biorą udział.

Pracownicy ZKJBiOR brali czynny udział we wprowadzeniu dwu nowych specjalności medycznych: fizyki medycznej oraz radiofarmacji.
Wydarzenia, nagrody, tytuły

W ostatnich latach kierownik Zakładu otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia za cykl publikacji, pracownicy zostali laureatami dwóch nagród  naukowych trzeciego oraz pierwszego stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pracownicy Zakładu są członkami licznych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

Kierownik Zakładu był członkiem (jako jedyna osoba z Europy Wschodniej) Komitetu Fizyki (Physics Committee) przy Europejskim Towarzystwie Medycyny Nuklearnej (European Association of Nuclear Medicine) . Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Fizyków przy Polskim Towarzystwie Medycyny Nuklearnej.

Skład osobowy:

Prof. dr hab. nauk medycznych Anna Płachcińska specjalista fizyki medycznej (kierownik zakładu)
Dr n. med. Małgorzata Bieńkiewicz p.o. specjalisty z fizyki medycznej
Lek. Katarzyna Kovacevic-Kuśmierek specjalista medycyny nuklearnej
Mgr Krzysztof Filipczak