Zakład Medycyny Nuklearnej – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres: ul. Czechosłowacka 8/10
92-213 Łódź (budynek B-1, parter)
tel: 42 675 73 07

 

 

Zakres  działalności medycznej

Pracownia Diagnostyki Radioizotopowej i Ultrasonograficznej wykonuje szeroki wachlarz diagnostycznych procedur medyczno – nuklearnych (blisko 50) oraz dwie procedury terapeutyczne (leczenie p. bólowe przerzutów nowotworowych do kośćca oraz radiosynowektomię stawów kolanowych). Najczęściej przeprowadzanymi procedurami diagnostycznymi są badania serca (scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego), układu kostnego (scyntygrafia kośćca) i nerek (renoscyntygrafia). ZMN, jako jeden z nielicznych w Polsce, wykonuje badania radioizotopowe układu dopaminergicznego mózgu (w diagnostyce ch. Parkinsona) oraz klirensowe  badanie wydolności nerek.

Łącznie w ZMN  wykonuje się rocznie ok. 7000 procedur medyczno – nuklearnych. Poza tym w Pracowni tej wykonywane są badania ultrasonograficzne (klasyczne, dopplerowskie, elastograficzne).

W Pracowni Mammografii wykonuje się ponad 3000 badań rocznie (głównie w ramach programów profilaktyki raka piersi)..

W skład ZMN wchodzą również Pracownie: Radiofarmacji, Fizyki, Technik Komputerowych.


YouTube direct

Personel Zakładu

W Zakładzie zatrudnionych jest:
7 lekarzy – specjalistów medycyny nuklearnej
2 rezydentów w trakcie specjalizacji
7 techników
5 pielęgniarek
4 radiofarmaceutów
2 fizyków
3 elektroników

Urządzenia i sprzęt medyczny

 • dwie nowoczesne hybrydowe kamery scyntylacyjne do badań tomograficznych   SPECT/CT i scyntygrafii całego ciała
 • kamera scyntylacyjna do badań tomograficznych SPECT i scyntygrafii całego ciała   (trwa również procedura związana z zakupem najnowszej generacji kamery półprzewodnikowej do badań tomograficznych serca – SPECT)
 • mammograf
 • automatyczny zmieniacz próbek do radioizotopowych oznaczeń in vitro
 • zestawy pomiarowe z licznikiem scyntylacyjnym
 • mierniki aktywności
 • radiometry do pomiarów skażeń i mocy dawki
 • dwie nowoczesne komory do przygotowywania radiofarmaceutyków
 • ultrasonograf z opcją dopplerowską i elastograficzną
 • zestaw do wykonywania prób wysiłkowych (ruchoma bieżnia oraz system komputerowy z oprogramowaniem kardiologicznym)

Osiągnięcia naukowe

Od wielu lat w ZMN prowadzone są badania naukowe mające na celu wdrożenie nowych  radiofarmaceutyków i radioizotopowych technik diagnostycznych oraz optymalizację możliwości diagnostycznych szeregu technik medyczno– nuklearnych (i ultrasonograficznych).

Aktualnie prowadzone są m. in. badania nad:

 • klinicznym zastosowaniem w diagnostyce nefro – i urologicznej  parametrycznych obrazów klirensowych nerek wygenerowanych w oparciu o własny, oryginalny program komputerowy (jedyne w Polsce i jedne z nielicznych w skali świata).
 • optymalizacją sposobu przeprowadzenia scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego z uwzględnieniem korekcji pochłaniania promieniowania gamma (pionierskie w Polsce) – wspólnie z ZKJBiOR.
 • wartością diagnostyczną zoptymalizowanej, w oparciu o własny – oryginalny program komputerowy, metody sonoelastografii czasu rzeczywistego dla oceny stopnia zwłóknienia wątroby (pionierskie w naszym kraju).

Zakres działalności dydaktycznej

Nauczyciele akademiccy Zakładu Medycyny Nuklearnej (ZMN) prowadzą wykłady, seminaria i ćwiczenia z medycyny nuklearnej dla studentów Wydziału Lekarskiego (w tym anglojęzycznych) oraz Kierunku Elektroradiologii Wydziału Biotechnologii i Kształcenia Podyplomowego.
W ZMN odbywają się również podyplomowe szkolenia, kursy i staże specjalizacyjne w ramach specjalizacji z medycyny nuklearnej, fizyki medycznej i radiofarmacji oraz staże dla lekarzy innych specjalności.

Osiągnięcia dydaktyczne

W ZMN opracowano nowy komputerowy program dydaktyczny z zakresu medycyny nuklearnej przeznaczony dla studentów.
Trzech pracowników Zakładu to autorzy rozdziałów w podręcznikach – ostatnio w: „Wielkiej Internie”, „Nowoczesnej Medycynie Nuklearnej” i „Laryngologii Onkologicznej”.
Pracownicy ZMN brali udział w uruchomieniu dwóch nowych specjalności medycznych: fizyki medycznej i radiofarmacji.

Najnowsze osiągnięcia diagnostyczne

 • wdrożenie obrazowej metody oceny regionalnej funkcji nerek w postaci tzw. klirensowych obrazów parametrycznych.
 • zwalidowanie i zastosowanie w praktyce klinicznej zmodyfikowanej metody elastografii wątroby.

Wydarzenia i nagrody

W ostatnich latach w ZMN zrealizowano 1 pracę habilitacyjną i 4 prace doktorskie. Za osiągnięcia naukowe pracownicy Zakładu otrzymali Nagrodę Ministra Zdrowia i kilka nagród Rektora UM.
Kierowniczka Pracowni Radiofarmacji ZMN uzyskała (po złożeniu stosownego egzaminu), jako pierwsza w Polsce, tytuł specjalisty z zakresu radiofarmacji, a jeden z młodych pracowników Zakładu otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa  Łódzkiego za wdrożenie innowacji w medycynie.
Kierownik Zakładu jest konsultantem wojewódzkim w zakresie medycyny nuklearnej, współzałożycielem i wieloletnim przewodniczącym (a w obecnej kadencji wiceprzewodniczącym) pierwszego w Polsce terenowego – Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, przewodniczącym podkomisji w Komisji Ministerstwa Zdrowia do spraw procedur i audytów klinicznych w medycynie nuklearnej, oraz przewodniczącym Komisji Akredytacyjnej w Medycynie Nuklearnej CMKP. Pełni on też funkcje w Uniwersytecie Medycznym, jest członkiem kilku towarzystw naukowych (polskich i międzynarodowych) oraz rad naukowych dwóch czasopism naukowych