Zakres działalności dydaktycznej:

Nauczyciele akademiccy Zakładu Medycyny Nuklearnej (ZMN) prowadzą wykłady, seminaria i ćwiczenia z medycyny nuklearnej dla studentów Wydziału Lekarskiego, Kierunku Elektroradiologii Wydziału Biotechnologii i Kształcenia Podyplomowego oraz ćwiczenia dla studentów anglojęzycznych Wydziału Wojskowo – Lekarskiego UM.

W ZMN odbywają się również podyplomowe szkolenia, kursy i staże specjalizacyjne w ramach specjalizacji z medycyny nuklearnej, fizyki medycznej i radiofarmacji oraz staże dla lekarzy innych specjalności.

 

Zakres  działalności medycznej:

Pracownia Diagnostyki Radioizotopowej i Ultrasonograficznej wykonuje szeroki wachlarz diagnostycznych procedur medyczno – nuklearnych (blisko 50) oraz dwie procedury terapeutyczne (leczenie p. bólowe przerzutów nowotworowych do kośćca oraz radiosynowektomię stawów kolanowych). Najczęściej przeprowadzanymi procedurami diagnostycznymi są badania serca (scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego), układu kostnego (scyntygrafia kośćca) i nerek (renoscyntygrafia). ZMN, jako jeden z nielicznych w Polsce, wykonuje badania radioizotopowe układu dopaminergicznego mózgu (w diagnostyce ch. Parkinsona) oraz klirensowe  badanie wydolności wątroby.

Łącznie w ZMN  wykonuje się rocznie ok. 7000 procedur medyczno – nuklearnych. Spośród 1500 badań ultrasonograficznych przeprowadzanych rocznie w ZMN ok. 1000 stanowią badania z zastosowaniem techniki dopplerowskiej. W końcowej fazie są też przygotowania do wprowadzenia  techniki sonoelastografii do diagnostyki  zwłóknienia wątroby.

W Pracowni Mammografii wykonuje się  (głównie w  ramach programów profilaktyki raka piersi) ok. 4000 badań rocznie.

ZMN dysponuje również Pracowniami: Radiofarmacji, Fizyki, Technik Komputerowych.

 

Personel lekarski ZMN:

1. prof. dr hab. n. med. Jacek Kuśmierek – specjalista medycyny nuklearnej
(Kierownik Zakładu)

2. dr n. med.Janusz Dąbrowski – specjalista medycyny nuklearnej
(Kierownik Pracowni Diagnostyki Radioizotopowej i Ultrasonografii)

3. dr n. med. Jolanta Zdanowska –  specjalista medycyny nuklearnej
(Kierownik Pracowni Mammografii i radiologii)

4. dr n. med. Ewa Młodkowska  – specjalista medycyny nuklearnej

5. lek. Iwona Andrzejewska–Czubińska  – specjalista medycyny nuklearnej

6. lek. Remigiusz Szumiński  – specjalista medycyny nuklearnej

7. lek.  Katarzyna Kalita  – w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej

8. dr n. med. Ewa Pietrzak–Stelmasiak – w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej

9. lek. Michał Włodarczyk – w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej (rezydent)

10. lek. Paweł Cichocki    – w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej (rezydent)

Urządzenia i sprzęt medyczny:

– dwie hybrydowe kamery scyntylacyjne do badań tomograficznych SPECT/CT i scyntygrafii całego ciała

– kamera scyntylacyjna do badań tomograficznych SPECT i scyntygrafii całego ciała

– kamera scyntylacyjna do planarnych badań scyntygraficznych

– automatyczny zmieniacz próbek do radioizotopowych oznaczeń in vitro

– zestawy pomiarowe z licznikiem scyntylacyjnym

– mierniki aktywności

– radiometry do pomiarów skażeń i mocy dawki

– komory do przygotowywania radiofarmaceutyków

– dwa ultrasonografy z opcją dopplerowską

– ruchoma bieżnia z oprogramowaniem kardiologicznym

Osiągnięcia naukowe:

Od wielu lat w ZMN prowadzone są badania naukowe mające na celu wdrożenie nowych  radiofarmaceutyków i radioizotopowych technik diagnostycznych oraz optymalizację możliwości diagnostycznych szeregu technik medyczno– nuklearnych.

Aktualnie prowadzone są m. in. badania nad:

– klinicznym zastosowaniem w diagnostyce nefro – i urologicznej  parametrycznych obrazów klirensowych nerek wygenerowanych w oparciu o własny, oryginalny program komputerowy (jedyne w Polsce i jedne z nielicznych w skali świata).

– optymalizacją sposobu przeprowadzenia scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego z uwzględnieniem korekcji pochłaniania promieniowania gamma (pionierskie w Polsce).

– opracowaniem metodyki przeprowadzania skojarzonej techniki scyntygrafii perfuzyjnej płuc ze spirometrią oraz oceną jej wartości w przewidywaniu wydolności oddechowej u pacjentów, u których planuje się resekcję płuca lub jego części.

–   wartością diagnostyczną zoptymalizowanej, w oparciu o własny – oryginalny program komputerowy, metody sonoelastografii czasu rzeczywistego dla oceny stopnia zwłóknienia wątroby (pionierskie w naszym kraju).

Osiągnięcia dydaktyczne:

            W ZMN opracowano nowy komputerowy program dydaktyczny z zakresu medycyny nuklearnej przeznaczony dla studentów. Trwają też prace nad skryptem z zakresu medycyny nuklearnej.

Dwaj pracownicy Zakładu są autorami jednego z rozdziałów w wydanym ostatnio podręczniku „Wielka Interna”.

Pracownicy ZMN brali udział w uruchomieniu dwóch nowych specjalności medycznych: fizyki medycznej i radiofarmacji.

Osiągnięcia lecznicze:

Ostatnio wdrożono do diagnostyki klinicznej oryginalne radioizotopowe metody klirensowej oceny czynności wątroby oraz regionalnej funkcji nerek (technika obrazowania parametrycznego).

Od kilku lat Pracownia  Mammografii ZMN klasyfikowana jest na czołowych miejscach w Polsce w rankingach pracowni mammograficznych (stosujących technikę analogową). W 2012r. zajęła 3 miejsce w kraju i 1 miejsce w woj. łódzkim.

Wydarzenia i nagrody:

W ostatnich latach w ZMN zrealizowano 3 prace doktorskie i 1 habilitacyjną. Za osiągnięcia naukowe pracownicy Zakładu otrzymali w ostatnim czasie Nagrodę Ministra Zdrowia i kilka nagród Rektora  UM.

Kierowniczka Pracowni Radiofarmacji ZMN uzyskała (po złożeniu stosownego egzaminu)  jako pierwsza w Polsce tytuł specjalisty z zakresu radiofarmacji, a jeden z młodych pracowników Zakładu otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa  Łódzkiego za wdrożenie innowacji w medycynie.

Kierownik Zakładu jest konsultantem wojewódzkim w zakresie medycyny nuklearnej, współzałożycielem i wieloletnim przewodniczącym (a w obecnej kadencji wiceprzewodniczącym) pierwszego w Polsce terenowego – Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, przewodniczącym podkomisji w Komisji Ministerstwa Zdrowia do spraw procedur i audytów klinicznych w medycynie nuklearnej. Pełni on też szereg funkcji w Uniwersytecie Medycznym, jest członkiem kilku towarzystw naukowych (polskich i międzynarodowych) oraz rad naukowych dwóch czasopism naukowych