Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego

czw, 2019-10-03 Joanna Barden

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego ul. Pomorska 251 Łódź,  92-213 Łódź, NIP 728-46-128 , REGON: 472147559 zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego (bilansu) Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego za okres:

  • 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
  • 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
  1. Oferty mogą składać firmy audytorskie uprawnione do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 11 maja 2017r.  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1089 ze zm.) oraz wpisane na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
  2. Oferenci muszą posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie badań sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych.
  3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  4. Przeprowadzenie badania oraz sporządzenie sprawozdania z badania na zasadach określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zostanie zrealizowane najpóźniej do dnia 20 kwietnia roku następującego po roku obrotowym podlegającym obowiązkowemu badaniu.
  5. Ofertę proszę sporządzić na podstawie przedstawionych danych finansowych za rok 2018

Suma aktywów=pasywa 137 691 157,23 zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 308 935 004,94 zł

Zysk netto 171 876,04 zł

Wartość netto majątku trwałego 37 974 737,67zł

Przeciętna liczba etatów na koniec roku 2018 – 2034,95

Przeciętne zatrudnienie na koniec roku 2018 – 2268,7 osób

  1. Cena wskazana w ofercie będzie podana w wartości netto i brutto

Oferty należy składać w kancelarii Szpitala lub w sekretariacie Dyrekcji Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego ul. Pomorska 251 w Łodzi

Prosimy o dostarczenie oferty do dnia 10 października 2019r. do godziny 12:00

Wszelkie pytania prosimy kierować do mgr Marii Antosik – zastępcy  dyrektora ds. Ekonomicznych   tel. 42 675 75 05,  603 136 128 lub drogą mailową  m.antosik@csk.umed.pl