1. Dyrektor jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Szpitala oraz reprezentującym Szpital na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy niezastrzeżone przepisami prawa dla innych organów.
 3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.
 5. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
  a) organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych Szpitala,
  b) należyta gospodarka mieniem własnym lub przekazanym Szpitalowi do użytkowania,
  c) prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  d) nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala,
  e) należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Szpitala,
  f) współpraca z organizacjami związkowymi i zawodowymi działającymi na terenie Szpitala.
Funkcję Dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pełni dr n. med. Monika Domarecka.

 

Ostatnia zmiana niniejszej podstrony została wykonana w dniu : piątek 29 Kwiecień 2016 - 12:40:19
Zmianę wprowadził: Ewa Twardowsk