Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Uczelni oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. przedstawianie Rektorowi i Senatowi Uczelni wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Szpitala oraz rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Szpitala.
2. przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f)  regulaminu organizacyjnego Szpitala.
3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
4. opiniowanie wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
5. wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie i statucie.

 

W skład Rady Społecznej wchodzą:

 

1. Przewodniczący:
     prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek – Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

2. Członkowie:
     dr n. med. Elżbieta Małkiewicz – przedstawiciel Ministra Zdrowia,
    Krystyna Rogowska – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,
     Dorota Łuczyńska – przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego,
     Elżbieta Figas-Kubica – przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi,
     Anna Manes – przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi,
     Elżbieta Jankowska – przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
     Małgorzata Ochman – przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
     Zdzisław Szymor – Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
     Marek Śniegucki – Przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
     Krzysztof Tworus – Przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Ostatnia zmiana niniejszej podstrony została wykonana w dniu : piątek 29 Kwiecień 2016 - 12:40:19
Zmianę wprowadził: Marcin Włodarczyk