Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

śr, 2018-10-24 Joanna Barden

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, realizuje projekt pn.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego

dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Nr projektu: POIS.09.01.00-00-0288/18

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług medycznych oraz ich jakości w zakresie związanym z udzielaniem świadczeń medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci, funkcjonującego w ramach krajowego systemu ratownictwa medycznego, a także zapewnienie odpowiedniej bazy aparaturowej, zgodnej z wymogami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, niezbędnej dla utrzymania ciągłości udzielania świadczeń, w tym w stanach nagłych i zagrożenia zdrowia/życia. Realizacja celu przyczyni się także do realizacji celu szerszego: poprawy efektywności funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w regionie łódzkim, a także, ze względu na unikalny charakter SOR dla Dzieci, także w skali kraju.

W ramach projektu, do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zakupione będą:

1) kardiomonitory z wyposażeniem (5 szt.)

2) defibrylator z wyposażeniem (1 szt.)

3) respirator z wyposażeniem (1 szt.)

4) pompy infuzyjne z wyposażeniem (5 szt.)

5) aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych (1 szt.)

6) pulsoksymetry (5 szt.)

7) kapnograf (1 szt.)

8) elektryczne urządzenia do ssania z wyposażeniem (2 szt.)

9) zestaw do trudnej intubacji z wyposażeniem (1 zestaw)

10) zestawy do intubacji i wentylacji z wyposażeniem (2 zestawy)

11) aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta z wyposażeniem (1 szt.)

 

Wartość projektu: 342 712,00 zł

 

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 291 305,20 zł

Wysokość współfinansowania ze środków dotacji Ministerstwa Zdrowia: 51 406,80 zł

Okres realizacji projektu: 18.10.2018 r. – 30.06.2019 r.

 

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) stworzyło proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach / nadużyciach finansowych pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:

Zgłaszane nieprawidłowości lub nadużycia finansowe powinny dotyczyć zarówno przedstawicieli instytucji wdrażających Program, jak i podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjentów).

Jednocześnie informujemy, iż wobec pracowników, wykonawców, innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystają z powyższego mechanizmu i przekażą w dobrej wierze informacje o możliwości wystąpienia nadużyć / nieprawidłowości; nie będą podejmowane żadne działania odwetowe.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

18 października 2018 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu POIS.09.01.00-00-0288/18 pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”. Podczas podpisywania umowy obecni byli: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Pediatrycznego Ewa Toporowska-Kowalska, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński oraz wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.