Klinika Elektrokardiologii

Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
tel. +42 201 43 60; fax. +42 201 43 61;
Gabinet Lekarski +42 201 43 69;
Dyżurka pielęgniarek  tel. 42 201 43 63

Adres poczty elektronicznej:elektrokardiologia@skwam.lodz.pl
Strona Internetowa Kliniki: http://www.elektrokardiologia.umed.pl/

W Poradni Kardiologii i Kardiochirurgii działają pracownie:

 • Pracownia Kontroli Rozruszników
 • Pracownia Kontroli Kardiowerterów-Defibrylatorów
 • Poradnia Zaburzeń Rytmu SercaLokalizacja: Łódź , ul. Sterlinga 1/3
  telefon do rejestracji: 42 66 44 272

ZESPÓŁ KLINIKI

 

 

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. PROF. NADZW. Jerzy Krzysztof Wranicz

Zastępca Kierownika
dr  hab. n. med.PROF. NADZW. Iwona Cygankiewicz

Starsi Asystenci
dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński
dr n. med. Jan Ruta
dr n. med. Janusz Kawiński
dr n. med. Sławomir Ceranka

Asystenci
dr n. med. Michał Chudzik
dr n. med. Krzysztof Kaczmarek
dr n. med. Marcin Rosiak
dr n. med. Andrzej Oszczygieł
dr n.med. Jacek Gruda
dr Janusz Zrobek
lek. Zbigniew Szafraniec
lek. Artur Klimczak

Doktoranci
ek. Ewa Topolska
lek. Irmina Urbanek
lek. Michał Kałowski
lek. Anna Kawińska
mgr Beata Mańkowska-Załuska

Rezydenci
lek. Daria Bałczewska
lek. Joanna Lewek
dr n. med.  Monika Różycka -Kosmalska
lek. Barbara Cyranik

Pracownicy niebędący lekarzami:
dr n. med. mgr inż. Bożena Urbanek,
mgr Beata Mańkowska,
mgr Izabela Poddębska Agnieszka Augustyńska
Anna Ziółkowska
Zuzanna Rakoczy

Pielęgniarki – Oddział
dr n. med. mgr Kinga Spławska – pielęg. oddziałowa
st.pielęg. Małgorzata Kalinowska
st.pielęg. Ewa Miernik
st.pielęg. Teresa Moczkowska
st.pielęg. Agnieszka Muras-Płusa
st.pielęg. Wanda Nowak
st.pielęg. Urszula Nowakowska
st.pielęg. Małgorzata Wilk
st.pielęg. mgr Katarzyna Koteras
st.pielęg. mgr Monika Staroń
st.pielęg. Beata Krawczyk
st.pielęg. mgr Ewelina Fornal

Salowe
Iwona Jarecka
Urszula Czernik

 

 

PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII INWAZYJNEJ oraz PRACOWNIA WSZCZEPIANIA ROZRUSZNIKÓW SERCA

ul. Pomorska 251
92-213 Łódź

Kierownik Pracowni: dr  hab. n. med. Paweł Ptaszyński

Pielęgniarka Koordynująca: Monika Kępa-Wolińska

Pielęgniarki
Aneta Abel
Stefania Makowska
Joanna Rudnicka
Karolina Opach

Salowe

Agata Balsam
Magdalena Pludrak
Ilona Sokół

PRACOWNIA ELEKTROKARDIOLOGII NIEINWAZYJNEJ I TELEMEDYCYNY

(badania Holtera EKG, Holtera RR)
tel. 42 201 42 55;  42 201 43 66

Kierownik Pracowni: dr  hab. n. med. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz
sekretarka medyczna: Katarzyna Kochaniak
technik: Dorota Sekuta

 

Struktura i zakres działalności

Klinika Elektrokardiologii jest jednostką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z alokacją na Wydziale Lekarskim w  Katedrze Kardiologii i Kardiochirurgii. Jej działalność  jest ściśle związana z jednostkami klinicznymi Regionalnego Centrum Chorób Serca im. Seweryna Sterlinga: Kliniką Kardiologii kierowaną przez prof. Jarosława Drożdża oraz Kliniką Intensywnej Terapii Kardiologicznej kierowaną przez dr hab. med. Marzennę Zielińską. Klinika powstała dnia 25.11.2010r. decyzją JM Rektora UM w Łodzi prof. Pawła Górskiego w wyniku przekształcenia istniejącego od 2007 roku Zakładu Elektrokardiologii.

Klinika Elektrokardiologii diagnozuje i leczy pacjentów zagrożonych nagłym zgonem sercowym oraz pacjentów z zaburzeniami rytmu i przewodzenia kwalifikowanych zarówno do leczenia zabiegowego (implantacje rozruszników serca, implantacje automatycznych kardiowerterów-defibrylatorów, ablacje), jak też farmakologicznego. Baza łóżkowa Kliniki liczy 26 łóżka.
Klinika Elektrokardiologii również  może się poszczycić znaczącym dorobkiem naukowym potwierdzonym oryginalnymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach, pracami poglądowymi jak  i wystąpieniami na zjazdach o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka podjętych przez Klinikę badań dotyczy najbardziej aktualnych problemów współczesnej  i światowej elektrokardiologii.

Zagadnieniami będącymi w kręgu szczególnych zainteresowań pracowników Kliniki są:

 1. nowoczesna elektrokardiologia w diagnostyce i leczeniu pacjentów niewydolnością serca (NS) zagrożonych nagłym zgonem sercowym (NZS) w tym: ocena ryzyka nagłego zgonu sercowego, elektroterapia w zapobieganiu nagłych zgonów sercowych (implantowane kardiowertery-defibrylatory, ablacje)
 2. niewydolność  serca – diagnostyka nieinwazyjna i metody leczenia ze szczególnym uwzględnieniem elektroterapii serca;
 3. aspekty biochemiczne, genetyczne i molekularne zaburzeń rytmu i przewodzenia;
 4. ocena i leczenie nieprawidłowego chronotropizmu serca. Sensory fizjologiczne w stymulatorach serca – ocena kliniczna, elektrokardiograficzna i hemodynamiczna
 5. ocena wpływu CRT na parametry HRV
 6. optymalizacja stymulacji resynchronizującej
 7. nowoczesna elektrostymulacja w prewencji AF i w odpowiedniej kontroli rytmu w AF
 8. stymulacja fizjologiczna
 9. tele-monitoring w stymulatorach i defibrylatorach serca
 10. optymalne programowanie kardiowerterów-defibrylatorów serca
 11. nieinwazyjne elektrokardiograficzne wskaźniki oceny ryzyka nagłego zgonu sercowego (zmienność rytmu serca, turbulencja rytmu serca, dynamika repolaryzacji, TWA )
 12. kontrola częstości akcji komór u chorych z migotaniem przedsionków. Ocena stymulatorowych algorytmów stabilizujących
 13. ocena funkcji diagnostycznych rozruszników

Struktura Kliniki przedstawia obecnie się następująco:

1. Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Ablacji 

Działalność Pracowni obejmuje wykonywanie:

 • zabiegów ablacji nadkomorowych i komorowych arytmii metodą klasyczną (od 2000) i z  użyciem  trójwymiarowego systemu elektroanatomicznego CARTO (od 2005 r) i systemu do krioablacji (od 01.2011)
 • inwazyjnych badań elektrofizjologicznych (od 1985)
 • stymulacji przezprzełykowych
 • badań oceniających wybrane czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego (HRV, TWA)
  W ramach działalności Pracowni od 2000r.  wykonano 780  zabiegów ablacji z użyciem prądu o częstotliwości radiowej (RF) w tym 200 zabiegów z użyciem trójwymiarowego systemu elektroanatomicznego CARTO. Od stycznia 2011r. wykonuje się również zabiegi krioablacji.

2. Pracownia Implantacji Stymulatorów i Defibrylatorów Serca

Działalność Pracowni obejmuje wykonywanie:

 • implantacji stymulatorów serca
 • implantacji stymulatorów resynchronizujących
 • implantacja kardiowerterów – defibrylatorów serca
 • implantacja stymulatorów serca resynchronizujących z funkcją defibrylacjiW sumie w Pracowni wykonuje się około 750 zabiegów  implantacji w roku.W ramach działalności Pracowni w 2010 roku wykonano: 651 zabiegów, w tym 446 implantacji stymulatorów serca, 26  implantacje stymulatorów resynchronizujących, 151 implantacji kardiowerterów – defibrylatorów, 28 zabiegów implantacji stymulatorów resynchronizujących z funkcją defibrylacji.

  Zabiegi implantacji układów z resynchronizacją serca przeprowadzane są zawsze z optymalizacją hemodynamiczną położenia elektrody lewokomorowej ze śródzabiegową oceną metodą reografii impedancyjnej.

3. Pracownia Kontroli Stymulatorów i Defibrylatorów Serca

Działalność Pracowni obejmuje:

 • kontrole pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych z wszczepialnymi urządzeniami do elektroterapii serca
 • wszystkie wizyty pacjentów są wpisywane do elektronicznej bazy danych – jest to jedyna  Polsce tak duża baza danych chorych z wszczepialnymi urządzeniami do elektroterapii.
 • w chwili obecnej Pracownia posiada pod swoją opieką około 5000 pacjentów z wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii.
 • optymalizacje parametrów stymulatorów, stymulatorów resynchronizujących, automatycznych kardiowerterów-defibrylatorów oraz automatycznych kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizacji metodą reografii impedancyjnej
 • opieka nad pacjentami z wszczepialnymi urządzeniami do elektroterapii serca za pomocą tele-monitoringu
 • prowadzenie rejestru przyjęć pacjentów do zabiegów  elektroterapii
 • prowadzenie zajęć  dla SKN Elektrokardiologii
 • prowadzenie szkoleń podstawowych dla lekarzy przygotowujących sie do implantacji rozruszników
 • prowadzenie szkoleń zaawansowanych dla lekarzy przygotowujących się i implantujących rozruszników resynchronizujących
 • interaktywne, podstawowe i zaawansowane szkolenia kontroli urządzeń do elektroterapii serca

4. Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny  (w skład Pracowni wchodzą następujące pracownie: EKG, 24-godzinnego monitorowania EKG i ciśnienia metodą  Holtera, Prób Wysiłkowych, Spiroergometrii, Telemonitoringu)

Działalność Pracowni obejmuje:

 • badania holterowskie- ocena arytmii i zaburzeń przewodzenia oraz ocena prawidłowości stymulacji u chorych po implantacji rozruszników, ICD i CRT u chorych hospitalizowanych w Klinice Kardiologii oraz u chorych ambulatoryjnych.
 • ocena nieinwazyjnych elektrokardiograficznych wskaźników ryzyka nagłego zgonu sercowego oraz ocena stabilizacji rytmu komór u chorych z migotaniem przedsionków w ramach badań naukowych.
 • próby wysiłkowe u chorych kwalifikowanych do koronarografii oraz badania w trakcie obserwacji odległej u chorych po zabiegach rewaskularyzacji.W chwili obecnej Pracownia wykonuje badania holterowskie EKG i ciśnienia  na potrzeby szpitala oraz dla chorych ambulatoryjnych w ilości średnio 1500 badań rocznie.

5. Pracownia Badań Układu Autonomicznego

Pracownia prowadzi badania z zakresu funkcji i roli układu autonomicznego u pacjentów z chorobami układu krążenia. Pracowania wyposażona jest w ultrasonograf z funkcją badania serca i naczyń, cyfrowe elektrokardiografy oraz system ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego i akcji serca. Wykonywane testy służą m.in. stratyfikacji ryzyka u chorych kwalifikowanych do wszczepienia automatycznego kardiowertera defibrylatora.