Klinika Ortopedii z pododdziałem Ortopedii Dziecięcej

wt, 2018-09-25 Joanna Barden

KLINIKA ORTOPEDII Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII DZIECIĘCEJ
Adres : 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
tel : (42) 201 42 50 – sekretariat
fax.: (42) 201 42 51
adres mailowy : 
msynder@pro.onet.pl lub marek.synder@umed.lodz.pl

Kierownik:

 • prof. dr hab. n. med. Marek Synder

 

Struktura jednostki
W skład Kliniki wchodzi oddział ortopedii i traumatologii dla dorosłych oraz oddział ortopedyczno-urazowy dla dzieci. Klinika posiada także poradnie specjalistyczne dla dorosłych oraz dla dzieci,
a także poradnię osteoporozy i preluksacyjną dla dzieci.

Klinika Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – ponad 50 lat historii
W dniu 01.01.1964 r została powołana Katedra i Klinika Ortopedii AM w Łodzi na bazie szpitala miejskiego im. dr
Z. Radlińskiego. Stanowisko kierownika Kliniki z 39 łóżkami dla dorosłych i 25 dziecięcymi objął ówczesny dyrektor szpitala – doc. dr med. Edmund Bartkowiak.

W roku 1974 Katedra Ortopedii została wcielona do Instytutu Chirurgii. Po 13 latach, dzięki zdecydowanej postawie ówczesnego kierownika Kliniki i sprzyjającej koniunkturze w 1987 r.
Klinika Ortopedii została wyodrębniona z Instytutu Chirurgii. Rektor przywrócił Katedrę Ortopedii, a jej kierownikiem
i kierownikiem Kliniki mianował  prof. dr n. med. H. Zwierzchowskiego.

Stan posiadania Kliniki był skromny i nie ułatwiał prowadzenia dydaktyki, badań naukowych oraz wprowadzania współczesnych metod leczenia. Od początku powołania Klinika mieściła się
w budynku szpitalnym liczącym ponad 100 lat, a warunki lokalowe nie były najlepsze. Wieloosobowe sale chorych były rozmieszczone na dwóch kondygnacjach. W codziennej pracy użytkowano salę operacyjną aseptyczne i jedną septyczną. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz w sprzęt audiowizualny był zaledwie na poziomie miernym.

W roku 1984 Klinika  zorganizowała XVI Zjazd Naukowy PTOiTr. Klinika gościła wielu wybitnych ortopedów polskich oraz ortopedów zagranicznych jak profesorów G. Chapchala, H. Mittelmeiera, H. Mau, K.F. Schlegela, R. Grafa, M. Vastamaki.
P. Masse’a, G. Ruppa,  R.Schedla, G. Lenarta, K. Solonena.

W roku 1997 kierownictwo Kliniki obejmuje dr hab. med. Marek Synder, który w roku 1998 uzyskuje tytuł naukowy profesora. Od chwili objęcia kierownictwa Kliniki przez prof. Marka Syndera notuje się znacznie zwiększenie aktywności pracowników Kliniki na arenie międzynarodowej, wzrostu znaczenia ortopedii dziecięcej, a także postępu naukowego.

W roku 2000 po likwidacji miejskiego oddziału ortopedyczno-urazowego w szpitalu im. Z. Radlińskiego, oddział kliniczny dorosłych przeniesiono na II piętro w szpitalu im. Z. Radlińskiego, uzyskując lepsze warunki i przestrzeń dla przebywających tam pacjentów. Gruntowna przebudowa oddziału i modernizacja bloku operacyjnego zaowocowała lepszymi warunkami pracy.
Od tego czasu Klinika dysponowała 3 salami operacyjnymi, oraz większą powierzchnię na oddziale dziecięcym. Wyodrębniono też oddział septyczny z 8 łóżkami. Te wszystkie nowe warunki pomogły w dalszym rozwoju Kliniki.

Od roku 2002, kiedy dwie uczelnie medyczne naszego miasta połączone zostały w Uniwersytet Medyczny, powołano Katedrę Ortopedii, której kierownikiem został prof. dr hab. med. Krystian Żołyński. W skład Katedry Ortopedii weszła Klinika Ortopedii, która zmieniła nazwę na Klinikę Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej. Kierownikiem Kliniki został prof. dr hab. med. Marek Synder.
W roku 2003 dokonano kolejnego podziału Katedry Ortopedii dzieląc je na I i II Katedrę Ortopedii. W szpitalu im Z. Radlińskiego pozostała II katedra Ortopedii z Kliniką Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej oraz Kliniką Rehabilitacji Medycznej. Kierownikiem II Katedry Ortopedii i jednocześnie Kierownikiem Kliniki został prof. Marek Synder, a Klinikę Rehabilitacji objął prof. Mirosław Janiszewski, a od roku 2005 doc. Jolanta Kujawa. Od roku 2006 w skład II Katedry Ortopedii wchodzi dodatkowo Kliniczny Oddział Artroskopii i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Stawu Kolanowego, prowadzony przez doc. Dariusza Witońskiego.

Z dniem 1.10.2014 roku Klinika została przeniesiona do nowego budynku w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym na ul Pomorską 251. Uzyskaliśmy tutaj znakomite warunki do prowadzenia zarówno działalności leczniczej, naukowej i dydaktycznej.

W ciągu 50 lat istnienia Kliniki Ortopedii ponad 12 000 studentów V roku Wydz. Lekarskiego i ratownictwa Medycznego wysłuchało wykładów i odbyło ćwiczenia z ortopedii. W okresie
50 lat leczono ponad 70 000 pacjentów, w tym ponad 17 000 dzieci. Wykonano u nich ponad 45 000 zabiegów operacyjnych. Obecnie rocznie w Klinice wykonuje się ponad 2000 zabiegów rocznie u dorosłych oraz około 600 u dzieci.

Pracownicy Kliniki opublikowali w czasopismach naukowych ponad 1000 prac naukowych, ostatnio coraz częściej
w czasopismach posiadających impact factor, jednocześnie regularnie uczestniczą w zjazdach, kongresach i sympozjach zagranicznych  na całym świecie, są też często zapraszani na wykłady do różnych instytucji naukowych do wielu krajów świata.

Aktualnie Kierownik Kliniki prof. Marek Synder jest Konsultantem Wojewódzkim ds. ortopedii i traumatologii dla obszaru województwa łódzkiego, a od stycznia 2015 roku pełni zaszczytną funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
i Traumatologicznego, a prof. Andrzej Grzegorzewski w latach 2015=-2016 był Przewodniczącym Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr.

Obecnie w Klinice pracuje 9 nauczycieli akademickich, 11 lekarzy zatrudnionych na etatach szpata oraz 16 rezydentów specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Główne kierunki i formy działalności jednostki
Klinika jest Ośrodkiem Referencyjnym dla ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci i dorosłych na terenie województwa łódzkiego.

Podstawowe kierunki działania Kliniki :

Ortopedia dziecięca:

 1. Chirurgia stawu kolanowego:
  1. artroskopie operacyjne
  2. leczenie wad wrodzonych i nabytych stawu kolanowego
 2. Chirurgia stawu biodrowego :
  1. Leczenie wad wrodzonych stawu biodrowego
  2. Rekonstrukcje wad wrodzonych i nabytych stawu biodrowego
 3. Chirurgia barku :
  1. Artroskopie i rekonstrukcje barku
  2. leczenie wad nabytych i wrodzonych stawu ramiennego
 4. Wydłużanie kończyn:
  1. metodą Ilizarowa
  2. metodą deBastiani z użyciem aparatu Orthofix
 5. Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu w tym :
  1. diagnostyka chorób stawu biodrowego u noworodków i niemowląt
  2. diagnostyka obrażeń i wad narządu ruchu
 6. Leczenie dzieci z mózgowym porażeniem :
  1. leczenie operacyjne
  2. podawanie Toksyny Botulinowej
 7. Leczenie dzieci z chorobą Perthesa
 8. Leczenie zmian nowotworopodobnych kości – resekcje, wypełnianie ubytków itp
 9. Leczenie wad wrodzonych i deformacji nabytych stóp

Ortopedia dorosłych: :

 1. Aloplastyki stawowe :
  1. całkowita alloplastyka stawu biodrowego i kolanowego
   • cementowa
   • bezcementowa z wykorzystaniem najnowszych modeli endoprotez
  2. Zabiegi rewizyjne w obrębie stawów :
   1. zabiegi rewizyjne w zakresie stawu biodrowego i kolanowego
    • wymiany obluzowanych panewek lub trzpieni
    • wymiany całej endoprotezy
   2. Chirurgia stawu kolanowego :
    1. artroskopie operacyjne
    2. leczenie wad nabytych stawu kolanowego
   3. Chirurgia barku :
    1. Artroskopie i rekonstrukcje
    2. leczenie urazów i wad stawu ramiennego
   4. Zabiegi w zakresie ręki :
    1. leczenie przykurczu Dupuytrena, zespołu cieśni kanału nadgarstka itp
   5. Zabiegi w obrębie stopy :
    1. leczenie paluchów koślawych
    2. leczenie palców młotowatych
    3. leczenie płaskostopia
    4. leczenie innych wad nabytych w obrębie stopy
   6. Wydłużanie kończyn u dorosłych
   7. Leczenie przykurczów stawowych

Podstawowe cele i obszary działalności naukowo badawczej
Od pierwszych dni swego istnienia Klinika prowadziła czynną działalność naukową. Prace badawcze koncentrowały się na następujących problemach:

 • Zapobieganie zmianom zwyrodnieniowo-zniekształcającym w stawach;
 • Epidemiologia wczesna wykrywanie i zapobieganie kalectwu w przypadku wad wrodzonych narządów ruchu;
 • Zastosowanie tworzyw sztucznych w chirurgii ortopedycznej;
 • Przydatność ultrasonografii w praktyce ortopedycznej;
 • Artroskopia diagnostyczna i operacyjna.

Kongresy, konferencje, zjazdy, sympozja 
Klinika prowadzi od wielu lat cykliczne Sympozja Międzynarodowe  na temat postępów w zakresie aloplastyki stawów. W marcu 2014 roku organizowaliśmy sympozjum na temat postępów
w aloplastyce stawu biodrowego, a dnia 28.02.2015 roku konferencję na temat  postępów w aloplastyce stawu kolanowego.
W roku 2018 konferencja poświęcona zabiegom rewizyjnym w zakresie stawu biodrowego.

Wybrane publikacje naukowe

 1. Synder M., Vera J., Harcke HT, Bowen JRMagnetic resonance imaging of the growth plate in late-onset tibia vara.International Orthopaedics (SICOT) 2003;27:217-222.
 2. Grzegorzewski A., Synder M., Kozłowski P., Szymczak W., RJ BowenLeg length Discrepancy in legg-Calve-Perthes DiseaseJ Pediatr Orhop 2005;2;25:206-209
 3. Sibiński M, Synder M. The value of preliminary, overhead traction in the closed management of DDH”International Orthopaedics 2006,30,4;268-271
 4. Grzegorzewski A., Synder M., Sibiński M.How to avoid complications after surgery In children with cerebral palsy? Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(2): 102-105
 5. Sibiński M, Woźniakowski B., Drobniewski M., Synder M. Secondary gleno-humeral joint dysplasia in children with persistent obstetric brachial plexus palsyInternational Orthopaedics, 2010,34: 863-7
 6. Marcin Sibiński & Emil Adamczyk & Zoe C. J. Higgs & Marek Synder Hip joint development in children with type IIb developmental dysplasia International Orthopaedics, 2012, V36,Nr6; 1243-6
 7. A. Nouri, B. Pruszczyński, D. Wamsley, M. Synder “Transient Synovitis of the Hip: A comprehensive review” J Pediatr Orthop. Part B 2013 Jun 27.
 8. Andrzej Grzegorzewski, Marek Synder, Krysztof Kmiec, Michal Polguj, Karol Krajewski and Marcin Sibinski. Shelf Acetabuloplasty in the Treatment of Severe Legg–Calvé–Perthes Disease: Good Outcomes at Mid-Term Follow-Up.BioMed Research International Volume 2013
 9. Synder M., Krajewski K., Sibiński M., Drobniewski.M Periprosthetic bone remodelling around short stem. Orthopaedics , Volume 38, Number 3
 10. Sibinski M, Synder M, Higgs ZC, Kujawa J, Grzegorzewski A. Quality of life and functional disability in skeletally mature patients with myelomeningocele-related spinal deformity. J Pediatr Orthop B. 2013 Mar;22(2):106-9.
 11. Kwapisz A., Chojnacki M., Domżalski M., Grzegorzewski A., Synder M. Do gene expression changes in articular cartilage proteases of the synovial membrane correlate with expression changes of the same genes in systemic blood cells? International Orthopaedics (SICOT) (2014) 38:649–654
 12. Domzalski M, Synder M., Karauda A., Papierz W. Histological changes of the acetabular labrum in coxarthrosis: labral degeneration and repair . Hip International 2016
 13. Kochman A. Goral A., Kozak J., Marek W., Morawska-Kochman M., Synder M.  Preoperative Ultrasonographic Assessment of the Anterior Pelvic Plane for Personalized Total Hip Replacement” Journal of Ultrasound in Medicine. 2017.

Aktualna działalność w polskich I zagranicznych instytucjach naukowych
prof. Marek Synder  – instytucje zagraniczne :
* członek Zarządu Głównego EPOS (European Paediatric  Orthopaedic  Society)
* przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w EFORT
* przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w SICOT
*członek UEMS – EBOT – Europejska Komisja ds Specjalizacji i  Egzaminów Specjalizacyjnych
* Doradca naukowy SICOT – Światowej Organizacji Ortopedów i Traumatologów

prof. Marcin Sibiński  – Doradca naukowy SICOT – Światowej Organizacji Ortopedów i Traumatologów oraz EFORT

dr hab. med. Andrzej Borowski  – Doradca naukowy SICOT – Światowej Organizacji Ortopedów i Traumatologów oraz EFORT

prof. Marek Synder  – instytucje polskie:
*Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr)
*Konsultant Wojewódzki
*Członek Komisji MZ ds akredytacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
*Członek Komisji MZ ds Koszyka Świadczeń Medycznych

prof. Andrzej Grzegorzewski – – Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr

dr hab. med. Andrzej Borowski – członek Zarządu Głównego PTOiTr , skarbnik

dr n. med. Marek Drobniewski – członek Zarządu Głównego PTOiTr – sekretarz

Prof. Marek Synder – członek Komitetu Redakcyjnego w czasopismach naukowych :

 1. Journal of Paediatric Orthopaedics Part B
 2. Journal of Children Orthopaedics
 3. Journal of Orthopaedics Trauma and Surgery and Related Research
 4. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
 5. Kwartalnik Ortopedyczny
 6. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
 7. International Orthopaedics

Prof. Marcin Sibiński –  członek Komitetu Redakcyjnego w czasopismach naukowych :

 1. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
 2. Kwartalnik Ortopedyczny
 3. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
 4. International Orthopaedics

Dr hab. med. Andrzej Borowski – członek Komitetu Redakcyjnego w czasopismach naukowych :

 1. Kwartalnik Ortopedyczny
 2. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
 3. International Orthopaedics

Pododdział Ortopedii Dziecięcej

Przejdź