Telefon: 42 675 72 66

Jak duży jest oddział?

Oddział Psychiatrii Młodzieżowej liczy 27 łóżek rejestrowych (w tym zakontraktowanych  przez NFZ w 2013 roku – 25), ponadto w pododdziale dziennym – 9 miejsc .

Do stałej dyspozycji pacjentów jest 8 sal chorych (z  odrębnymi węzłami sanitarnymi na każde 2 sale), 1 izolatka, duża sala terapii zajęciowej wyposażona w sprzęt multimedialny, stołówka oraz w zaplanowanych godzinach sala lekcyjna, sala gimnastyczna oraz sala do muzykoterapii. Pod opieką personelu lub opiekunów można korzystać z biblioteki szpitalnej, restauracji oraz patio.

Jaki jest wiek pacjentów?

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci między 13 a 18 rokiem życia, obojga płci. Przyjęcie do oddziału pacjentów powyżej 18 roku życia jest możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody NFZ o ile pacjent kontynuuje naukę szkolną (wymagana ważna legitymacja szkolna).

Jak się można skontaktować?

Kontakt do sekretariatu, gdy trzeba ustalić przyjęcie, uzyskać informacje ogólne:

tel/fax: 42 675 77 16; email: klinikam@csk.umed.lodz.pl

Dyżurka pielęgniarska (gdy istotne są dane dotyczące procesu leczenia): tel. 42 675 7266

Kogo leczymy?

Przyjmujemy osoby, które wymagają obserwacji i diagnozy stanu psychicznego, z powodu zakłócającej życie zmiany funkcjonowania w domu, szkole, wśród rówieśników oraz te, które wymagają leczenia z powodu już zdiagnozowanych  zaburzeń, takich jak:

 • schizofrenia i inne zaburzenia typu schizofrenii;
 • zaburzenia afektywne  ;
 • zaburzenia nerwicowe, obsesyjno-kompulsyjne, lękowe oraz związane ze stresem;;
 • zespoły behawioralne, w tym zaburzenia odżywiania się, snu;
 • zaburzenia rozwoju psychicznego;
 • zaburzenia emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym;
 • zaburzenia psychiczne na podłożu somatycznym;

tylko ostre zaburzenia psychiczne związane z używaniem substancji psychoaktywnych, a następnie kierowanie do placówek leczenia uzależnień.

Jak leczymy?

Badamy i leczymy według uznanych procedur medycznych:

 • diagnostyka psychiatryczna (badanie psychiatryczne pełne – min. 2, rutynowe codziennie, wywiad od rodziny – min. 1 spotkanie, w uzasadnionych przypadkach: konsultacje specjalistyczne, dno oka, eeg, ekg, rtg, CT lub MRI głowy)
 • diagnostyka psychologiczna: testy do oceny osobowości, testy do oceny czynności poznawczych, badanie neuropsychologiczne i in. testy (celowane na określony rodzaj zaburzeń);
 • diagnostyka sytuacji rodzinnej, tzw. konsultacja rodzinna (min. 1 spotkanie) i ew. terapia rodzinna lub interwencje kryzysowe w rodzinie (do 4 spotkań);
 • farmakoterapia i inne formy terapii biologicznej (w tym elektroterapia);
 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia grupowa;
 • relaksacja, praca z ciałem;
 • arteterapia (sztuki plastyczne, muzykoterapia, choreoterapia);
 • terapia ruchem;
 • socjoterapia i społeczność lecznicza;
 • trening umiejętności społecznych;
 • psychoedukacja pacjentów;
 • psychoedukacja rodzin pacjentów;
 • terapia zajęciowa;
 • orzecznictwo sądowo-psychiatryczne i inwalidzkie;
 • kontakty z hostelem, poradniami zdrowia psychicznego i psychologiczno-pedagogicznymi;
 • interwencje socjalne, w szkołach pacjentów i ośrodkach;
 • nauczanie w zakresie szkół ponadpodstawowych (tryb indywidualny);
 • czynności pielęgnacyjne w zależności od potrzeb.

Powyższe procedury są realizowane w ramach indywidualnych programów terapeutycznych.

Więcej o programach terapeutycznych »

Co należy wiedzieć i zaakceptować przed przyjęciem?

 • w oddziale obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (obejmuje również pacjentów pełnoletnich i odwiedzających);
 • w oddziale obowiązuje zakaz używania i posiadania telefonów komórkowych – pacjenci mają zapewniony dostęp do bezpłatnego automatu telefonicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oddziału stacjonarnego i dziennego oraz z informacją dla opiekunów prawnych:
Pobierz regulamin Oddziału Młodzieżowego Stacjonarnego.
Pobierz regulamin Oddziału Młodzieżowego Dziennego.
Pobierz informację dla Rodziców/Opiekunów Prawnych.

 

Pobierz deklarację członka Sekcji Naukowej Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

Klinika Psychiatrii Młodzieżowej (12)

I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Lokalizacja:  w strukturze Oddziału Psychiatrii Młodzieżowej CSK UM w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10

Skład osobowy:

(szczegółowe dane na stronie internetowej UM w Łodzi: www.umed.lodz.pl)

Kierownik Kliniki: prof. UM w Łodzi, dr hab. n. med.  Agnieszka Gmitrowicz

Specjalista w dziedzinie psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży, z certyfikatem ukończenia 4-letniego kursu psychoterapii (CM UJ w Krakowie), suicydolog (habilitacja), hipnoterapeuta.

Pełnione inne funkcje: Konsultant Wojewódzki, Przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiej PTP, Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Kierownik Ośrodka Kształcenia Psychologów Klinicznych, wykładowca Psychopatologii Ekspresji w Polskim Instytucie Ericksonowskim, członek Komitetów Redakcyjnych (3 czasopism o zasięgu ogólnopolskim).

Asystenci:

 • dr n. med. Paweł Kropiwnicki

Specjalista psychiatra
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Ukończony kurs systemowej terapii rodzin (CM UJ w Krakowie)

 • dr n. med. Iwona Makowska

Specjalista psychiatra
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Mgr psychologii

 •  dr n. med. Arkadiusz Jasek

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Kontakt do sekretariatu: Anita Padechowicz-Domagała

Zakres działalności dydaktycznej:

 • Zajęcia z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz częściowo z psychiatrii ogólnej dla studentów: VI roku Wydziału Lekarskiego (wykłady, seminaria, ćwiczenia), anglojęzycznych, studiów doktoranckich (fakultety), w ramach Koła Naukowego;
 • Staże i kursy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy szkolących się w ramach specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz innych specjalności (w tym neurologów dziecięcych, pediatrów, lekarzy rodzinnych);
 • Staże z zakresu psychologii klinicznej dla magistrów psychologii;
 • Nadzór nad pracami doktorskimi z zakresu nauk medycznych oraz  magisterskimi i licencjatami w zakresie pielęgniarstwa.
 • Organizacja konferencji, sesji, zebrań  naukowych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, suicydologii, terapii przez sztukę.

Zakres działalności medycznej:

 • Udział w realizowaniu świadczeń medycznych z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży w wieku 13 – 18 lat, w strukturze oddziału stacjonarnego, dziennego oraz ambulatorium;
 • Nadzór merytoryczny na jakością udzielanych świadczeń;
 • Konsultacje  w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
 • Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym, agresywnym oraz uzależnieniom od substancji psychoaktywnych;
 • Psychoedukacja na temat zdrowia psychicznego oraz  przebiegu i leczenia różnych zaburzeń psychicznych dla pacjentów, rodzin, pedagogów, lokalnych społeczności;
 • Szczególne rodzaje psychoterapii: terapia przez sztukę, hipnoterapia;
 • Elektrobiofeedback w zaburzeniach kontroli impulsów.

 

Działalność naukowa:

 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej od jej założenia (2007 rok) prowadzi badania naukowe w zakresie:  suicydologii, autoagresji i agresji, arteterapii, zaburzeń snu, współwystępowania zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych w populacji rozwojowej (w tym cukrzycy, otyłości, stwardnienia rozsianego).
 • Ukończone 4 przewody doktorskie, kilkanaście prac magisterskich i licencjackich.
 • Współorganizacja 3 Konferencji Naukowych (Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP w Łańcucie 2009, w WSP w Warcie 2011 i 2012)  o zasięgu ogólnopolskim oraz organizacja licznych sesji naukowych z zakresu suicydologii, arteterapii w ramach ogólnopolskich konferencji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jego Sekcji Naukowych – Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i Suicydologii Polskiej.
 • Nadzór merytoryczny i współpraca z  Departamentem Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: przy tworzeniu i corocznej realizacji (od 2010 roku)  „Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla uczniów VI klas szkół podstawowych”
 • Wymiana naukowa: z   National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental lll-Health (NASP; Szwecja)
 • Wybrane  aktualne publikacje:
 1. Agnieszka Gmitrowicz, Dorota Warzocha, Paweł Kropiwnicki: Nasilenie agresji i poczucie kontroli u samouszkadzającej się młodzieży leczonej psychiatrycznie. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2011, 11 (4), 214-223.
 2. Arkadiusz Jasek, Adrian Kostulski, Agnieszka Gmitrowicz: Analiza zależności samookaleczeń i tatuowania w grupie osób prezentujących obie cechy. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2011, 11 (4), 224-231.
 3. Agnieszka Butwicka , Wojciech Fendler,  Adam Zalepa, Agnieszka Szadkowska, Beata Mianowska, Agnieszka Gmitrowicz, Wojciech Młynarski .: Efficacy of Metabolic and Psychological Screening for Mood Disorders among Children with Type 1 Diabetes. Diabetes Care 2012, vol.35, 11, 2133-2139.
 4. Agnieszka Gmitrowicz, Anna Szczepaniak, Karolina Jabłkowska–Górecka: Ocena stylów radzenia sobie ze stresem i inteligencji emocjonalnej u samo uszkadzającej się młodzieży leczonej psychiatrycznie w zależności od wybranych czynników klinicznych. Psychiatria Polska 2012, 2, 227-240.
 5. Agnieszka Gmitrowicz: Nieletni pacjent po próbie samobójczej. Pediatria po dyplomie. Wydanie specjalne wrzesień 2012, 6-13.
 6. Agnieszka Gmitrowicz: Samobójstwa dzieci i młodzieży. W: Psychiatria dzieci i młodzieży. Red. I. Namysłowska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2012, 477-488.
 7. Agnieszka Gmitrowicz, Marta Kozińska-Lipińska, Marta Grancow-Grabka:  Diagnostyczna funkcja arteterapii na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – opis przypadku. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2012, 12 (3), 199-202.
 1. Konrad Knop, Agnieszka Gmitrowicz: Psychologiczne uwarunkowania nadwagi i otyłości – opis przypadku. Przegląd Pediatryczny 2012; 42(4); 224-227.
 2. Błażej Kmieciak, Agnieszka Gmitrowicz: Godność dziecka w szpitalu psychiatrycznym. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2012, 12 (4), 273-282.

Nasz zespół:

Kierownik Kliniki dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszka Gmitrowicz 42 675 73 43
Specjalista kierujący oddziałem lek. med. Marta Grancow-Grabka 42 675 72 62
Starszy asystent  lek. med. Elżbieta Kisiela 42 675 72 69
Starszy asystent  dr n. med. Paweł Kropiwnicki 42 675 72 15
Pokój lekarzy rezydentów 42 675 72 64
Pokój lekarzy rezydentów 42 675 77 34
Pokój lekarzy rezydentów 42 675 72 65
Psycholog  mgr Janina Zimna; Juliusz Połatyński 42 675 72 68
Psycholog  mgr dr n. med. Konrad Knop 42 675 72 61
Psycholog mgr Natalia Żurner
Psycholog mgr Alicja Ciszewska 42 675 77 39
Pedagog, terapeuta rodzinny  mgr Anna Dzieniakowska 42 675 77 31
Pielęgniarka oddziałowa  mgr Elżbieta Kartowicz 42 675 73 02
Dyżurka pielęgniarska/Sekretariat 42 675 72 66/42 675 77 16