Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

wt, 2018-09-11 Joanna Barden

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, realizuje projekt pn.:

Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego
Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII
Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Nr projektu POIS.09.02.00-00-0105/17-00

Cel przedmiotowego projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji wskaźnika rezultatu bezpośredniego, którym jest Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem. Jednostką miary wskaźnika jest osoba/rok. W rok po realizacji projektu, a więc w roku 2022 wskaźnik osiągnie wartość bezwzględną na poziomie 130 400. Będzie to możliwe dzięki przyrostowi względnemu na poziomie 400.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 7 oddziałów o charakterze zarówno zabiegowym, jak i zachowawczym.
Zaliczają się do nich oddziały:

  • Leczenia Oparzeń, Anomalii Naczyniowych oraz Chirurgii Noworodka;
  • Gastroenterologii, Żywienia klinicznego, Pediatrii i Alergologii;
  • Pediatrii, Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Klinicznego;
  • Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej;
  • Chirurgii Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Urologii i Traumatologii Dziecięcej;
  • Okulistyki dziecięcej;
  •  Kardiologii i Reumatologii dla Dzieci;

Ponadto projekt przewiduje także wymianę wyposażenia i aparatury medycznej wskazanych wyżej oddziałów oraz powiązanych z nimi pracowni diagnostycznych, Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnego.
Wymienione urządzenia wykorzystywane będą w ramach Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kompleksie szpitalnym.

Wartość projektu: 27 809 434,54 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 23 638 019,35 zł
Wysokość współfinansowania ze środków dotacji Ministerstwa Zdrowia: 4 171 415,19 zł
Okres kwalifikowalności wydatków: 01.01.2014 r. – 30.06.2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) stworzyło proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach / nadużyciach finansowych pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:

Zgłaszane nieprawidłowości lub nadużycia finansowe powinny dotyczyć zarówno przedstawicieli instytucji wdrażających Program, jak i podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjentów).

Jednocześnie informujemy, iż wobec pracowników, wykonawców, innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystają z powyższego mechanizmu i przekażą w dobrej wierze informacje o możliwości wystąpienia nadużyć / nieprawidłowości; nie będą podejmowane żadne działania odwetowe.


28 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu POIS.09.02.00-00-0105/17-00 pn. „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”. Podczas podpisywania umowy obecni byli: Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Monika Domarecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza oraz zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Anna Goławska.